Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.

Mẫu giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn/điều chỉnh/cấp lại...)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn/điều chỉnh/cấp lại...) (Mẫu 21) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký dòng tu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký dòng tu (Mẫu B10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo (Mẫu B11) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị cho người nước ngoài theo học tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị cho người nước ngoài theo học tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo (Mẫu B13) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để ...

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (Mẫu B15) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo: ...

Chi tiết >>

Mẫu thông báo về việc cách chức, bãi nhiễm chức sắc, nhà tu hành

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo về việc cách chức, bãi nhiễm chức sắc, nhà tu hành (Mẫu 18) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B19) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm ...

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B20) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ (Song ngữ Việt - Anh)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo (Mẫu B21) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký (Mẫu B22) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký người vào tu hành

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký người vào tu (Mẫu B23) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi (Mẫu B26) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào hoạt động tôn giáo tại Việt Nam

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào hoạt động tôn giáo tại Việt Nam (Mẫu B31) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để ...

Chi tiết >>

Mẫu thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng (Mẫu B29) theo quy định pháp luật bao gồm ...

Chi tiết >>

Biểu mẫu đăng ký giá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biểu mẫu đăng ký giá theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký dự thi của thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đăng ký dự thi của thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu (Mẫu số 03) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Biểu mẫu kết quả thi, kiểm tra

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biểu mẫu kết quả thi, kiểm tra (phụ lục 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp hội đồng thi, kiểm tra lần thứ nhất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản họp hội đồng thi, kiểm tra lần thứ nhất (phụ lục 12) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên họp hội đồng thi, kiểm tra lần thứ hai

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên họp hội đồng thi, kiểm tra lần thứ hai (phụ lục 13) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169