Luật viên chức số 58/2010/QH12 cập nhật mới nhất 2024
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật viên chức số 58/2010/QH12 cập nhật mới nhất 2024

Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 cập nhật mới nhất quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết
Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2024
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2024

Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Chi tiết
Luật Căn cước công dân 2014 cập nhật 2024
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Căn cước công dân 2014 cập nhật 2024

Luật Căn cước công dân số: 59/2014/QH13 quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 cập nhật năm 2024
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 cập nhật năm 2024

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số: 30/2013/QH13 quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Chi tiết
Luật Khoa học và công nghệ 2013 cập nhật 2024
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Khoa học và công nghệ 2013 cập nhật 2024

Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn
Chat zalo