Luật nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014
Luật sư Vũ Đức Thịnh

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014

Luật nhà ở 2014 áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Chi tiết
Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

Chi tiết
Luật Công chứng số 53/2014/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Công chứng số 53/2014/QH13

Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Chi tiết
Luật thương mại 36/2005/QH11
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật thương mại 36/2005/QH11

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định về hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này

Chi tiết
Luật Giá số 11/2012/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Giá số 11/2012/QH13

Luật Giá số 11/2012/QH13 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

Chi tiết
Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 - quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Chi tiết
Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13

Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13 - quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm.

Chi tiết
Luật Công chứng số 82/2006/QH 11
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Công chứng số 82/2006/QH 11

Luật Công chứng số 82/2006/QH 11 - Quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Chi tiết
Đăng ký tư vấn