Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Chi tiết
Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Chi tiết
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

Chi tiết
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 - quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu... cụ thể như sau:

Chi tiết
Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 - quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Chi tiết
Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 - Quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ.

Chi tiết
Luật Công đoàn số 12/2012/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 - Quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn...

Chi tiết
Luật Điện lực số 28/2004/QH 11
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 - quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện...

Chi tiết
Gọi: 0971.166.169