Luật - Bộ luật

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Luật - Bộ luật, bao gồm Luật mới ban hành và các Luật đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính?

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính?

Tháng 12 năm 2008, tôi thi công chức và được tuyển dụng vào công tác trong chỉ tiêu biên chế tại UBND huyện theo Quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ, sau thời gian tập sự tôi được Sở Nội vụ bổ nhiệm vào ngạch công chức (ngạch cán sự) từ tháng 6/2009.Đến tháng 03/2017,UBND huyện có quyết định điều động tôi về làm việc tại phòng kinh tế hạ tầng,sở nội vụ đã có văn bản trả lời trường hợp của tôi không phải công chức,viên chức và yêu cầu phải thi tuyển.Sở tả lời như vậy là đứng hay sai?tôi phải khiế

Chi tiết >>

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Luật Minh Gia cung cấp Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Luật Minh Gia cung cấp Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Luật đấu giá tài sản 2016

Luật đấu giá tài sản 2016

Luật Minh Gia cung cấp Luật đấu giá tài sản 2016 theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Luật báo chí 103/2016/QH13 năm 2016

Luật báo chí 103/2016/QH13 năm 2016

Luật báo chí 103/2016/QH13 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí

Chi tiết >>

Luật Dược số 105/2016/QH13 năm 2016

Luật Dược số 105/2016/QH13 năm 2016

Luật Dược số 105/2016/QH13 quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc...

Chi tiết >>

Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 2016

Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 2016

Luật số 106/2016/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế năm 2016 như sau:

Chi tiết >>

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chi tiết >>

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 năm 2016

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 năm 2016

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân

Chi tiết >>

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 năm 2016

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 năm 2016

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

Chi tiết >>

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 năm 2016

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 năm 2016

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 năm 2016 quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế.

Chi tiết >>

Luật Công an xã 2017

Luật Công an xã 2017

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Công an xã; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Công an xã và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết >>

Luật quy hoạch đô thị ngày 20 tháng 7 năm 2015

Luật quy hoạch đô thị ngày 20 tháng 7 năm 2015

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, Quốc hội ban hành Luật quy hoạch đô thị

Chi tiết >>

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 ngày 09 tháng 06 năm 2015 quy định về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chi tiết >>

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính

Chi tiết >>

Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13

Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13

Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13 quy định về việc trưng cầu ý dân; nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân

Chi tiết >>

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự...

Chi tiết >>

Luật Thống kê số 89/2015/QH13

Luật Thống kê số 89/2015/QH13

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

Chi tiết >>

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

Chi tiết >>

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Chi tiết >>