Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169