Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết
Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Chi tiết
Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

Nghị định 102/2017/NĐ-CP Nghị định này quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi chung là đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm); quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Chi tiết