Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng (gia hạn trả nợ gốc và lãi)
Công KT

Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng (gia hạn trả nợ gốc và lãi)

Mẫu đơn xin giãn nợ/đề nghị gia hạn trả nợ là văn bản do người vay đề nghị được gia hạn đối với khoản nợ gốc và lãi để gửi kèm hồ sơ gia hạn nợ. Nếu được gia hạn nợ thì việc thực hiện nghĩa vụ của người có nghĩa vụ vẫn không bị xem là nợ quá hạn.

Chi tiết
Mẫu giấy cam kết (phụ lục 4)
Tuấn Luật sư

Mẫu giấy cam kết (phụ lục 4)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy cam kết (phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết