Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết
Luật An ninh mạng 2018 cập nhật năm 2022
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật An ninh mạng 2018 cập nhật năm 2022

Luật An ninh mạng năm 2018 (Số 24/2018/QH14) quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nư

Chi tiết
Luật Thủy sản 2017 cập nhật năm 2022
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Thủy sản 2017 cập nhật năm 2022

Luật Thủy sản 2017 quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản.

Chi tiết
Luật Thủy lợi 2017 cập nhật năm 2022
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Thủy lợi 2017 cập nhật năm 2022

Luật Thủy lợi 2017 quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.

Chi tiết
Luật Quy hoạch năm 2017
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Quy hoạch năm 2017

Luật Quy hoạch 2017 quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.

Chi tiết
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 2017
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 2017

Luật này quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết