Tuấn Luật sư

Nghỉ hưu trước tuổi năm 2015 lợi hơn hay nghỉ hưu năm 2016

Nhờ luật sư tư vấn hộ tôi : tôi sinh thang 10/1970 có 27 năm công tác hệ số lương 4.2 . tháng 10 này tôi đủ 45 tuổi theo Luật BH tháng 1/2016 có thay đổi vậy tôi có nên nghỉ hưu năm 2015 hay 2016 . và về hưu năm 2015 thì bị trừ bao nhiêu % về hưu năm 2016 thì trừ bao nhiêu %.


Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, chị không nói rõ điều kiện lao động và tình trạng sức khỏe của chị như thế nào, nên chúng tôi tư vấn cho chị với những trường hợp sau:

Để được nghỉ hưu trước tuổi ở độ tuổi 45, chị phải đáp ứng những điều kiện sau:

Theo Luật BHXH 2006: (Vẫn còn hiệu lực)

Điều 50.Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 

Điều 51.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 
 
 Theo đó:

Nếu Chị làm việc trong điều kiện bình thường, nhưng đang bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì chị sẽ được nghỉ hưu ở độ tuổi 45 vào năm 2015:

Với mức hưởng: 45% + (12x3%)= 81%, tối đa 75%

Và bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu 10% do nghỉ hưu trước tuổi = 75%-10%= 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Nếu chị làm việc trong điều kiện nặng nhọc nguy hiểm, và suy giảm trên 61% Khả năng lao động thì có thể được nghỉ hưu mà không căn cứ đến độ tuổi, và mức hưởng vẫn được tính như công thức trên.

Thứ hai, Theo Luật BHXH 2014: Nếu chị được nghỉ hưu trước tuổi, và vào thời điểm năm 2016 thì mức lương hưu chị được hưởng như sau:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.


Theo đó kể từ thời điểm 1/1/2016, độ tuổi tối thiểu cho nghỉ hưu trước tuổi là 46 tuổi với nữ và vẫn cần có điều kiện về suy giảm trên 61% khả năng lao động.

Và mức lương hưu vẫn được tính theo Luật cũ, và bị trừ 18% do nghỉ hưu trước tuổi, chỉ có sự thay đổi về mức hưởng kể từ thời điểm 1/1/2018 trở đi.

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Tóm lại, nếu chị đã đủ điều kiện về suy giảm khả năng lao động, điều kiện làm việc và độ tuổi, thì nếu chị nghỉ hưu ở thời điểm 2015, hay 2016 thì mức hưởng của chị vẫn được tính theo 2 công thức khác nhau do có sự khác nhau về giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Nếu nghỉ hưu ở thời điểm năm 2015: giảm 10%, nghỉ hưu thời điểm 2016 thì giảm 18%. 

Trân trọng

C.V Hoàng Ngàn. Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí