Biểu mẫu Thủ tục về Hình sự

 • Mẫu Đơn xin xóa án tích

  • 28/07/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Đơn xin xóa án tích - Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp biểu mẫu liên quan đến án tích, xóa án tích và các nội dung khác để người dùng tham khảo, cụ thể:

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------------------

  ……….., ngày …. tháng ….. năm ……..


  ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH
  Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………


  Tên tôi là: …………………………. Sinh năm: ……… Giới tính: ……………

  Địa chỉ thường trú: ……………………………………………….……….……..

  Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………….…..

  Tôi là bị cáo trong vụ án hình sự ……………… đã bị Tòa án nhân dân …………. Xét xử tại Bản án số …..../…… ngày ……. tháng …….. năm ……. về tội ……….. với mức hình phạt ………...

  Đến ngày ……… tháng …… năm ………. Tôi đã chấp hành xong các quyết định của bản án.

  Tôi đề nghị Tòa án nhân dân …………………………… xem xét xóa án tích cho tôi.

  Kèm theo đơn xin xóa án tích là các tài liệu, giấy tờ sau:

  1……………….........................................................................................

  2……………….........................................................................................

  3……………….........................................................................................
   

  Nhận xét của cơ quan xã, phường, thị trấn
  hoặc cơ quan, tổ chức nơi người làm đơn cư trú
  hoặc làm việc

  NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (ký tên, ghi rõ họ tên)

   

    Hotline: 1900.6169