Hoàng Tuấn Anh

Tư vấn về mức lương hưu được hưởng khi phục vụ trong ngành quân đội

Tôi năm nay 57 tuổi. Thời gian công tác liên tục là 38 năm,trong đó có 11 năm phục vụ trong quân đội lúc chuyển ngành mang quân hàm thượng úy. Nay vì lý do sức khỏe tôi muốn xin nghỉ hưu trươc tuổi thì cach tinh lương hưu của tôi như thế nào?


Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, về câu hỏi của anh, tôi xin được tư vấn như sau:

Theo điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 

“Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.”


Theo điểm d) khoản 1 điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006, đối tượng áp dụng gồm: 

"Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

Theo điều 1 Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam:

“Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Uý, cấp Tá, cấp Tướng.
Quân phục, cấp hiệu, phù hiệu của sĩ quan do Chính phủ quy định.”

 
Như vậy, do anh đã có 11 năm công tác trong quân đội và mang quân hàm cấp úy, căn cứ khoản 2 điều 50 Luật bảo hiểm xã hội, anh có thể được hưởng đầy đủ chế độ lương hưu khi đủ năm mươi năm tuổi, và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Do anh không nói rõ mình đã đóng bảo hiểm bao nhiêu năm nên không thể đưa ra cách tính lương hưu chính xác được.

* Trong trường hợp anh đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội:

Căn cứ theo khoản 1 điều 52 bộ luật lao động:

 “ Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%” 

* Nếu anh không đủ 20 năm đóng bảo hiểm:

+ Theo khoản  2 điều 70 Luật bảo hiểm xã hội :
 
“ Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.”

Như vậy,  trường hợp anh không đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, nhưng không quá năm năm so với thời gian quy định thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

+ Theo Khoản 2 điều 55 Luật bảo hiểm xã hội:.

“Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu”.

Căn cứ quy định trên, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít hơn 15 năm thì anh chỉ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

 

Trân trọng !

CV Hằng Nga - Công ty Luật Minh Gia 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí