Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Tư vấn hưởng phụ cấp theo nghị định 116/2010/NĐ-CP

  • 01/04/2016
  • Nguyễn Thị Ngọc Khánh
  • Câu hỏi: Tôi được nhận vào làm việc tại Phòng NN &PTNT huyện X tỉnh Y theo chế độ hợp đồng (đã được nhận phụ cấp 116 từ tháng 1/3/2011). Đến tháng 10 năm 2012 tôi chuyển công tác dến ban Quản lý dự án lâm nghiệp (Flitch Dự án lâm nghiệp của tỉnh).


  Theo quy định của dự án thì các cán bộ tham gia dự án đều được hưởng lương + phụ cấp dự án. Đến ngày 22/08 năm 2014 tôi quay về làm việc tại Phòng Nông Nghiệp &PTNT huyện X Theo quyết định của UBND huyên về tuyển dụng Công chức và tiếp tục hưởng lương và phụ cấp 116/2010/NĐ-CP tại Phòng NN huyện. Như vậy đến tháng 03 năm 2016 các cán bộ hưởng phụ cấp 116/2010 từ ngày 01/3/2011 đều không được hưởng nữa (đã 05 năm) Bản thân tôi trong tổng thời gian công tác tại huyện X (5 Năm) có 22 tháng( 10/2012- 08/2014) công tác tại ban Quản lý dự án lâm nghiệp thời gian đó tôi chỉ được nhận lương và phụ cấp của dự án. Vậy từ tháng 3 năm 2016 tôi có tiếp tục được nhận được phụ cấp 116/2010/NĐ-CP nữa không (vì thời gian chưa đủ 5 năm) Và thời gian tôi hưởng phụ cấp Dự án lâm nghiệp (Flitch) có (thay thế) chế độ hưởng phụ cấp 116/2010/NĐ- CP không và theo văn bản nào? Rất mong được sự giúp đỡ của văn phòng luật sư. Xin chân thành cám ơn!

  Trả lời: Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Căn cứ theo như thông tin anh cung cấp, Hợp đồng lao động của anh được ký với Phòng Nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông từ thời điểm tháng 1/2006. Thời điểm hưởng phụ cấp theo tiêu chuẩn Nghị định 116/2010/NĐ-CP được tính bắt đầu từ ngày 01/03/2011 theo quyết định của chính phủ và được hướng dẫn tại Thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC.

  Về thời gian, đối tượng hưởng chế độ pháp luật hiện hành có quy định như sau:

  Điều 2 – Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Đối tượng áp dụng

  Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:
   
  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

  2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

  3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

  Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

  Thời gian hưởng phụ cấp được quy định như sau:

  Điều 4 – Nghị định 116/2011/NĐ-CP. Phụ cấp thu hút

  1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

  2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

  a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

  b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Căn cứ vào quy định trên, thời gian hưởng phụ cấp thu hút đối với người công tác trong địa bàn xã hội đặc biệt khó khăn là 5 năm. Khoảng thời gian không được tính để hưởng phụ cấp thâm niên này bao gồm:

  Điều 8 – Thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC. Hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau:

  a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;  2. Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Theo quy định của pháp luật, chỉ những quãng thời gian nêu trên người lao động mới không đưuọc hưởng các chế độ theo quy định của Nghị định 116/2011/NĐ-CP. Nếu như người lao động vẫn có thời gian công tác tại địa bàn các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì sẽ vẫn được hưởng theo đúng quy định. Đối với những người được chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì sẽ đương nhiên không được hưởng chế độ này. Tuy nhiên, khi quay trở lại vùng đặc biệt khó khăn, nêu như họ vẫn còn thời gian chưa hưởng chế độ theo quy định thì họ đương nhiên được nhận tiếp tục chế độ này. Vì tại thời điểm này, họ hoàn toàn là đối tượng thỏa mãn theo yêu cầu về điều kiện được hưởng quy định tại Điều 2 – Nghị định 116/2010/NĐ-CP đã nêu trên.  Nếu như không được tiếp tục hưởng thì sẽ đi ngược và hoàn toàn trái quy định theo tinh thần của Nghị định 116/2011/NĐ-CP. Căn cứ vào các quy định trên, anh hoàn toàn được hưởng phần trợ cấp theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP cho thời gian chưa được hưởng.

  Về thời gian tôi hưởng phụ cấp Dự án lâm nghiệp (Flitch) có (thay thế)  chế độ hưởng phụ cấp 116/2010/NĐ- CP không? Và theo văn bản nào?

  Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với trường hợp không đưuọc hưởng phụ cấp thu hút có quy định như sau:

  Điều 3 – Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Nguyên tắc áp dụng

  Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

  Vì vậy, nếu như lương và phụ cấp của Dự án lâm nghiệp nêu trên không thuộc đối tượng điều chỉnh và không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thì sẽ không tính vào thời gian hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định 116/2011/NĐ-CP. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì văn bản quy phạm pháp luật được quy định như sau:

  Điều 1 – Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008. Văn bản quy phạm pháp luật

  1. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

  2. Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

  Mặt khác, chế độ phụ cấp đối với dự án FLITCH được quy định tại Quyết định 3545/QĐ-BNN-TC Ban hành quy định một số định mức chi tiêu dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên sử dụng nguồn vốn ODA vay nợ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam và Thông tư 219/2009/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Tuy nhiên, tại hai văn bản này chỉ quy định về vấn đề phụ cấp quản lý đối với người công tác theo Dự án nêu trên. Ngoài ra hoàn toàn không có đề cập đến các chế độ tương ứng giống như phụ cấp vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Căn cứ vào tất cả các quy định nêu trên, việc đơn vị hiện không chi trả các khoản chi phí liên quan đến phụ cấp thu hút cho anh là hoàn toàn không có cơ sở. Vì vậy, anh cần đề nghị đơn vị giải trình rõ trong trường hợp này lý do tại sao không cho anh hưởng và đưa ra căn cứ theo quy định của pháp luật cụ thể.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn hưởng phụ cấp theo nghị định 116/2010/NĐ-CP. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng !
  Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169