Tuấn Luật sư

Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện được thực hiện theo trình tự sau:

Trình tự thực hiện nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài

- Người yêu cầu đăng ký việc nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện.

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (theo mẫu);

- Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với công dân Việt Nam); Hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài);

- Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ;

- Căn cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con (nếu có);

- Bản sao giấy tờ chứng minh nơi cư trú của công dân Việt Nam tại nước tiếp nhận

Số lượng hồ sơ

- 01 bộ

Thời hạn giải quyết đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài

Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 10 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan đại diện tại nước tiếp nhận công nhận và đăng ký việc người nước ngoài nhận công dân Việt Nam cư trú tại nước đó là cha, mẹ, con, nếu việc đăng ký không trái với pháp luật của nước tiếp nhận. Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài là cha, mẹ, con thì cơ quan đại diện tại nước nơi cư trú của một trong hai bên, công nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Lệ phí (nếu có): 200 USD

Gọi ngay