Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Quy định về buộc thực hiện hợp đồng theo luật Thương mại

  • 26/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Theo quy định tại Điều 297 Luật thương mại thì buộc thực hiện đúng hợp đồng là hình thức chế tài, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phải tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện biện pháp khác để hợp đồng được thự hiện và phải chịu các chi phí phát sinh.

  buoc-thuc-hien-hop-dong-theo-luat-thuong-mai-jpg-27112014030209-U16.jpg
  Hợp đồng kinh doanh thương mại

  Nguyên tắc áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng: thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng đã hình thành theo hợp đồng.

  Nội dung của chế tài buộc thực hiện theo hợp đồng:

  - Nếu bên vi phạm hợp đồng là bên bán, bên cung ứng dịch vụ giao thiếu hàng hóa , cung ứng thiếu dịch vụ: buộc giao đủ cung ứng đủ. Nếu giao hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng không theo thỏa thuận thì phải loại trừ khuyết tật, thiếu sót hoặc thay thế bằng hàng hóa, dịch vụ khác.

  - Nếu bên vi phạm đã đáp ứng để giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ đúng theo hợp đồng thì bên bị vi phạm phải nhận hàng hóa, dịch vụ. Nếu bên vi phạm không thực hiện, bên bị vi phạm có quyền sửa chữa hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ hoặc mua hàng nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hóa, dịch vụ trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch cùng các chi phí liên quan.

  - Bên vi phạm hợp đồng là bên mua, thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua trả tiền, nhận hàng hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác của bên mua được quy định  trong hợp đồng và trong pháp luật hiện hành.

  Các bên có thể thỏa thuận về việc dùng tiền thay thế nếu như có vi phạm.

  Các bên cũng có thể gia hạn một khoảng thời gian hợp lý  để bên vi phạm hợp đồng thực hiện nghĩa vụ. Trong thời gian thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng do bên bị vi phạm ấn định, nếu không có thỏa thuận khác, bên bị vi phạm không được áp dụng các chế tài khác ngoài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.

  Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực dân sự:

  1. Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết các tranh chấp về dân sự bao gồm:
   

  Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; Tranh chấp về hợp đồng dân sự; Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; Tranh chấp về thừa kế tài sản; Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Tranh chấp về quốc tịch; Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí và các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định. 

  2. Luật sư tư vấn và thực hiện các yêu cầu về dân sự gồm:
   

  Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích; Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài và Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

  Trân trọng!

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn