Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử vào ngày 25 tháng 6 năm 2013.

Thông tư 12/2013/TT-BCT được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên lãnh thổ nước ta. Các lĩnh vực hoạt động trên mạng Internet bao gồm: website thương mại điện tử bán hàng, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các website đánh giá tín nhiệm các website thương mại điện tử khác.

Việc tiếp nhận, xử lý thông báo website thương mại điện tử bán hàng được Bộ Công thương thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử .

Khi đã truy cập vào website, cần phải thực hiện đúng theo trình tự sau đây:

Thứ nhất: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;

Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân;

Lĩnh vực kinh doanh/ hoạt động;

Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

Thứ hai: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp bước 3;

Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu                                     

Thứ 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Thứ 4: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công thương qua địa chủ thư điện tử đã đăng ký về một trong số các nội dung sau:

Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về bước 3 để khai báo hoặc bố sung các thông tin theo yêu cầu.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn