Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Thủ tục chia doanh nghiệp

  Thủ tục chia doanh nghiệp

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chia Công ty: Công ty TNHH và Công ty cổ phần (Công ty bị chia) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại (Công ty được chia) – bao gồm:

  Chi tiết
 • Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) bao gồm:

  Chi tiết
 • Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lên, tư vấn về điều kiện và các vấn đề liên quan đến việc giải thể công ty, tư vấn các vấn đề liên quan...cụ thể: Mẫu hồ sơ và thủ tục giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên các bước và danh mục hồ sơ cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục giải thể Công ty cổ phần

  Thủ tục giải thể Công ty cổ phần

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty cổ phần bao gồm các biên bản, quyết định của ĐHĐCĐ về việc giải thể, hoàn thành nghĩa vụ thuế, giải quyết công nợ, lao động...

  Chi tiết
 • Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

  Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, công ty hợp danh) bao gồm:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

  Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tư vấn quy định về người đứng đầu văn phòng đại diện và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập chi nhánh

  Thủ tục thành lập chi nhánh

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục và biểu mẫu hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh đối với các loại hình doanh nghiệp trong nước, bao gồm các nội dung về điều kiện thành lập, địa chỉ chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh và các thông tin khác cụ thể như sau:​

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

  Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục lập địa điểm kinh doanh - Luật Minh Gia hướng dấn thủ tục trên bao gồm địa chỉ, người đứng đầu địa điểm và các thủ tục khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân

  Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào; Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

  Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục thành lập công ty tnhh do tổ chức làm chủ sở hữu - Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục trên bao gồm thành phần hồ sơ và các bước cơ bản sau đây:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

  Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, cung cấp mẫu hồ sơ thành lập công ty. nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục đóng cửa chi nhánh và văn phòng đại diện

  Thủ tục đóng cửa chi nhánh và văn phòng đại diện

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục và biểu mẫu hồ sơ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện doanh nghiệp bao gồm:

  Chi tiết