1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Thuế
 • Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

  • 28/12/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in được hướng dẫn, áp dụng như sau:

  Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn
   

  THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
  TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
         (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)

   
  1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn..................................................................

  2. Mã số thuế:.................................................................................................

  3. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................

  4. Điện thoại:...................................................................................................

  Ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  đã có thông báo phát hành hóa đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:
   

  STT

  Thông tin thay đổi

  Thông tin cũ

  Thông tin mới

  1
   
  ................ ................ ................
  2
   
  ................ ................ ................
  3 ................
   
  ................ ................

   
  6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

  - Tên đơn vị:...........................................................................................................................

  - Mã số thuế:...........................................................................................................................

  7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:............................................................................
                                   

                                                                                      ........, ngày.........tháng.........năm.........

                                                                                 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bài viết nổi bật