1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Thuế
 • Mẫu giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe

  • 12/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an như sau:

  Mẫu số 03
  Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
  ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------


  GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE


  A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
  1- Họ và tên người đang sử dụng xe: .......................................................
  2- Địa chỉ: .............................................................................................
  ..............................................................................................................
  3- Số CMND: ……………………cấp ngày …./ …./ ….. tại ..................
  4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:
  Xe: …………………………………………………… Biển số: ..............
  Nhãn hiệu: ………………………………………….. Số loại: .................
  Loại xe: ……………………………………………… Màu sơn: .............
  Số máy: …………………………………………….. Số khung: .............
  Số chỗ: ngồi: …….. đứng…….. nằm: ………; dung tích .................. cm3
  5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe: ..........................................
  6- Địa chỉ: .................................................................................................
  7- Trình bày nguồn gốc xe: (1) ...................................................................
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................
  8- Kèm theo: ..............................................................................................
  ..................................................................................................................
  9- Đề nghị cơ quan đăng ký: (2) ..................................................................
  Đăng ký sang tên £                         Đăng ký sang tên, di chuyển £
  10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.
   

  XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
  (Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

  …….., ngày …. tháng …. năm ….
  NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)


  B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE
  BIỂN SỐ CŨ: ……………………………..               BIỂN SỐ MỚI: ....
  DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN

  Nơi dán bản cà số máy

  Nơi dán bản cà số khung

  Kết quả kiểm tra, xác minh: .........................................................................
  ..................................................................................................................
   

  CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  (3)
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  (4)
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   
  _________________
  (1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế…)
  (2) Ở Bộ ghi Cục CGSTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT….; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện…
  (3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Đội Trưởng.
  (4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, TP.

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169