Biểu mẫu Thủ tục về Hình sự

 • Mẫu Quyết định ủy thác thi hành án hình sự

  • 27/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Quyết định ủy thác thi hành án hình sự - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm sau đây để người dùng tham khảo:

  TÒA ÁN…………………………..(1)
  ******

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  *******

  Số: ….../……/QĐ-CA(2)

  …….., ngày…… tháng…… năm…..

   

  QUYẾT ĐỊNH
  ỦY THÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ


  CHÁNH ÁN TÒA ÁN…………
   

  Căn cứ vào Điều 256 của Bộ luật tố tụng hình sự;
  Xét thấy người bị kết án đang cư trú tại.................................................................................. ,(3)

   

        QUYẾT ĐỊNH:


  1. Ủy thác cho Tòa án………………………………… ra quyết định thi hành án hình phạt…………(4) về tội (các tội)     
  Tại bản án hình sự…………………….(5) số……… ngày…… tháng…… năm...................................
  của Tòa....................................................................................................................................
  Đối với người bị kết án……………………………. sinh ngày…… tháng…… năm.............................
  Trú tại:................................................................................................................................... (6)
  Con ông…………………………………………………… và bà..........................................................

  2. Gửi kèm theo quyết định này có bản án hình sự………………(7) số……… ngày…… tháng…… năm…… của Tòa 
   


  Nơi nhận:
  - Tòa án thực hiện việc ủy thác;
  - VKS…………………...;
  - Người bị kết án;
  - Lưu hồ sơ THA.

  CHÁNH ÁN


  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 7:
  (1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tòa án nhân dân quận B, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định ủy thác thi hành án hình sự (ví dụ: Số: 18/2007/QĐ-CA).
  (3) Ghi rõ địa chỉ người bị kết án đang cư trú.
  (4) Ghi loại hình phạt và mức hình phạt theo bản án của Tòa án (ví dụ: 03 (ba) năm tù).
  (5) và (7) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.
  (6) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn