1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Hình sự
 • Mẫu Quyết định không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

  • 27/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Quyết định không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm sau đây để người dùng tham khảo:

  TÒA ÁN…………………………..(1)
  ******

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  *******

  Số: ….../……/QĐ-TA(2)

  …….., ngày…… tháng…… năm…..

   

  QUYẾT ĐỊNH
  KHÔNG CHẤP NHẬN GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ
  TÒA ÁN……………………

   

  Với Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù gồm có:

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)...................................................................................
  Các Thẩm phán:
  Ông (Bà)..................................................................................................................................
  Ông (Bà)................................................................................................................................ (3)
  Đại diện Viện kiểm sát.................................................................................. tham gia phiên họp:
  Ông (Bà).............................................................................................................. Kiểm sát viên.
   

  NHẬN THẤY:


  Người bị kết án............................................................................... đang chấp hành hình phạt tù
  tại Trại giam (Trại tạm giam).......................................................................................................
  Ngày…… tháng…… năm........................................................................................................ (4)
  Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án.
  Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,
   

  XÉT THẤY:


  Việc đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù với lý do là.....................................................
  ............................................................................................................................................ (5);
  Theo hướng dẫn tại mục 3(6) Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì người bị kết án không có đủ các điều kiện được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.
  Căn cứ vào Điều 58(7) của Bộ luật hình sự;
  Căn cứ vào khoản 1 Điều 268 và Điều 269 của Bộ luật tố tụng hình sự,
   

  QUYẾT ĐỊNH:
   

  1. Không chấp nhận đề nghị của Trại giam (Trại tạm giam)………………………… về việc đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án...................................................................................................
  sinh ngày…… tháng…… năm……..
  Trú tại:................................................................................................................................... (8)
  Con ông…………………………………………………… và bà..........................................................
  Bị kết án……………(9) tù về tội (các tội)......................................................................................
  Tại bản án hình sự…………………….(10) số……… ngày…… tháng…… năm..................................
  của Tòa....................................................................................................................................

  3. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định trong trường hợp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

  4. Ban giám thị Trại giam (Trại tạm giam)………………………… thi hành Quyết định này và thông báo cho người bị kết án biết.
   


  Nơi nhận:
  - Ban giám thị Trại giam (Trại tạm giam)…….. (02 bản để giao cho người bị kết án 01 bản);
  - Công an………………;
  - VKS…………………...;
  - ………………..............;
  - Lưu hồ sơ THA.

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ
  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169