Tuấn Luật sư

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét chấp nhận cho tôi được đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------oOo-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*******

Kính gửi: BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tôi tên:……………………Nam, (Nữ): .......................

Sinh ngày: ................................................................

Số CMND/CCCD:………. cấp ngày:…………….......

Tại ............................................................................

Hiện thường trú:........................................................

Địa chỉ liên lạc:..........................................................

Điện thoại:………...………………..Email: .................

Nghề nghiệp hiện tại:.................................................

Nơi làm việc:..............................................................

Địa chỉ:.......................................................................

Đã tốt nghiệp:............................................................

Bằng tốt nghiệp số:……...……. cấp ngày …………..

Nơi cấp:.....................................................................

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề luật sư số: ..............

Cấp ngày: …………..  Nơi cấp:................................

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét chấp nhận cho tôi được đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Tôi cam kết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 17 Luật luật sư và chấp hành nghiêm chỉnh Luật luật sư, Điều lệ và các quy định của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn Ban Chủ nhiệm Đoàn.

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao bằng tốt nghiệp ĐH luật (hoặc tương đương);

2. Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp

khoá đào tạo nghề luật sư;

3.Giấy xác nhận về việc nhận tập sự;

4. Sơ yếu lý lịch.

Hà Nội, ngày …. tháng…… năm 20....

 

 

 

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ và tên)

Gọi ngay