1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Giới thiệu
 4.  › 
 5. Tin Luật Minh Gia
 • Mẫu Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tôi làm đơn này đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

      

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ---------------------

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

  Kính gửi: BỘ TƯ PHÁP

   

  Tên tôi .................................... …………....Nam, nữ.......................................................................................

  Sinh ngày........................../................./.......................Nơi sinh……................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  Đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số:……......ngày….....tháng…....năm…........

  Điểm thi vấn đáp:

  Điểm thi viết      :

  Điện thoại          :

  Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):...................................................................................

  .....................................................................................................................................…….......................

  Tôi làm đơn này đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

   

                                  Hà Nội, ngày       tháng       năm

                                               Người làm đơn

                                         (ký và ghi rõ họ tên)

  .

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169