Tuấn Luật sư

Thủ tục tách doanh nghiệp

Tách Công ty: Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (Công ty được tách): bao gồm:

+   Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được tách;

+   Quyết định bằng văn bản về việc tách công ty của Công ty bị tách;

-   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

-   Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

+   Biên bản họp về việc tách Công ty:

-   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

-   Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí