Tuấn Luật sư

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, nội dung như đính kèm trên đây

cap-phep-cho-nha-thau-la-to-chuc-jpg-22082013091711-U1.jpg

Quy định về xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức

 

Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

------------------------------------------------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THẦU (Đối với nhà thầu là tổ chức)

(Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam)  


PHỤ LỤC SỐ 1

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THẦU

(Đối với nhà thầu là tổ chức)

Văn bản số:.............

........... ngày........ tháng........ năm..........

Kính gửi: Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng.............)

Tôi: (Họ tên) Chức vụ:

Được uỷ quyền của ông (bà) theo giấy uỷ quyền: (kèm theo đơn này)

Đại diện cho: Công ty

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc

Số điện thoại: Fax E.mail:

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam

Số điện thoại: Fax E. mail:

Công ty chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là.......... thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc........... thuộc Dự án......... tại.........., trong thời gian từ........ đến...............

Chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng....) xét cấp Giấy phép thầu cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc thầu nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

1.

2.

3.

-

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm điều gì, xin báo cho ông (bà)..... có địa chỉ tại Việt Nam.... số điện thoại.... Fax....E. mail.........

Khi được cấp Giấy phép thầu, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của Pháp luật Việt Nam có liên quan.

Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền)......

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên người ký...........................

Chức vụ.........................................

Tư vấn miễn phí