Tuấn Luật sư

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường

Nội dung đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường bao gồm các thông tin về doanh nghiệp/đơn vị đề nghị cấp phép, nội dung xin cấp phép và các vấn đề khác liên quan như sau:

mau-don-de-nghi-cap-phep-kinh-doanh-vu-truong-jpg-09032013013104-U1.jpg

Tư vấn quy định về đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường

----------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

…….., ngày….. tháng …..năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

 

     Kính gửi: Sở Văn hoá thông tin ……………..............................................………

 

     1. Tên cơ quan, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh(viết bằng

     chữ in hoa)…………………………………………………………………………...

                 -  Địa chỉ:…………………………………………………………….………..

                 -  Điện thoại: ……………

                 -  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………ngày cấp……..…nơi

                    cấp ……………….(đối với doanh nghiệp)

                 -  Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với đơn vị sự nghiệp)............

 

     2. Người đại diện theo pháp luật:

                 -  Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):…………………………………………

                 -  Năm sinh:………..……

                 -  Chức danh:……………

                 -  Số chứng minh thư nhân dân:…………..ngày cấp:………nơi cấp…….

 

     3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ:

                 -  Họ và tên (viết bằng chữ in hoa)……………………………………….…..

                 -  Năm sinh:…………………………………………………………………..…

                 -  Số chứng minh thư nhân dân:…………..ngày cấp:………nơi cấp….….

                 -  Trình độ chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật…………………....…………

 

     4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

                 - Địa chỉ kinh doanh: ……………………………………………….....………...

                 - Tên, biển hiệu của vũ trường (nếu có: ………………………………………

                 - Số lượng phòng khiêu vũ:………………………….………………...………..

                 - Diện tích phòng khiêu vũ:……………..……………………………....……….

 

     5. Cam kết:

     - Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động  kinh doanh.

     - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.

 

              Tài liệu kèm theo                                                      Đại diện cơ quan, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép

 

- Bản sao có gtrị pháp lý đăng ký kinh doanh                            

- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành                ( Ký tên, đóng dấu)

-  ……………………..

-  …………………….

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí