Tuấn Luật sư

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất, nội dung như đính kèm trên đây:


cap-phep-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-jpg-22082013092850-U1.jpg

Quy định về đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

 

Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

-------------------------------------------------------------------------------------

Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất)

 

Mẫu số 01a

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: ............................................................................................. (1)

1- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:

1.1. Tên tổ chức, cá nhân:........................................................……...................(2)

1.2. Địa chỉ :………...........…………............................……........…….…........(3)

1.3. Điện thoại: …………………  Fax: ……………… E-mail: ….......................

1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanhsố..................

ngày....tháng.... năm .... do................................................................................. (4)

2- Nội dung đề nghị cấp phép:

2.1. Quy mô hành nghề: .................................................................................... (5)

2.2. Thời gian hành nghề: ................................................................................  (6)

3. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:

.................................................................................................................................

........................................................................................................................... (7)

(tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố.....................................................(8)

(tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) có đủ máy móc thiết bị và năng lực chuyên môn để hành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất với các nội dung đề nghị cấp phép nêu trên.

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét và cấp giấy phép hành nghề cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép).

(tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng quy trình kỹ thuật khoan, các quy định về bảo vệ nguồn nước dưới đất và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

                                                                                        ......ngày....tháng.....năm.......

Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép

(ký, ghi rõ họ tên,  đóng dấu)      (9)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN

(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu hành nghề với quy mô lớn) hoặc UBND tỉnh/thành phố  (nếu hành nghề với quy mô vừa và nhỏ).

(2) Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị cấp phép.

(3) Ghi rõ địa chỉ (số nhà, đường phố/thôn/ấp, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/TP, tỉnh/TP) nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

(4) Tên cơ quan ký quyết định thành lập tổ chức hoặc tên cơ quan cấp giấy đăng ký hoạt động kinh doanh.

(5) Ghi rõ quy mô đề nghị cấp phép hành nghề là: nhỏ, vừa, hoặc lớn.

(6) Ghi rõ số năm đề nghị cấp phép hành nghề (nhưng không quá 5 năm).

(7) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ.

(8) Tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhânđề nghị cấp phép  (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước).

(9)  Nếu là cá nhân đề nghị cấp phép thì phải có xác nhận của UBND cấp phường/xã/thị trấn nơi đăng ký địa chỉ thường trú.

Ghi chú:Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi tới Cục Quản lý tài nguyên nước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí