Tuấn Luật sư

Mẫu Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp và chi nhánh

Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh bao gồm các thông tin về dự án, chủ đầu tư, vốn và các vấn đề liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

de-nghi-cap-giay-cndt-khong-gan-voi-thanh-lap-doanh-nghiepcn-jpg-21082013103111-U1.jpg

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp và chi nhánh

 

Mẫu Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp và chi nhánh trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

----------------------------------------------------------------------------

 

BM-HAPI-11-01

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(Phụ lục I-1-QĐ1088 - đối với trường hợp không gắn với thành lập

doanh nghiệp / hoặc Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư :

             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11]

1.Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6.Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

                8.Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

[19]

                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí