LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Công văn đề nghị thanh toán - Đối với nội dung trong công văn đề nghị thanh toán được thể hiện bao gồm: người/đơn vị đề nghị thanh toán, số tiền đề nghị thanh toán, đơn vị nhận đề nghị thanh toán... cụ thể như sau:

cong-van-de-nghi-thanh-toan-jpg-15072012014118-U1.jpg

 

Đơn vị: ........................

                     Địa chỉ: ........................

Mẫu số: 04c - TT

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (Mẫu)

Ngày ........... tháng ............. năm ..............

Họ và tên người đề nghị: ....................................................................................................................

Số giấy GT, CMT: .....................................................................................................................................

Bộ phận công tác:....................................................................................................................................

Số tiền đề nghị thanh toán:......................................................................................................................

Bằng chữ:................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                    Ngân hàng                 Mở L/C

                                               

Thời hạn thanh toán:............................ /............ /....................................................................................

Tên dự án/hợp đồng: ..............................................................................................................................

Mã dự án:................................................................................................................................................

Trả cho đơn vị:.........................................................................................................................................

Số tài khoản:...........................................................................................................................................

Tại Ngân hàng:.........................................................................................................................................

Nội dung thanh toán:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Kèm theo................... chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn