Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

  • 30/05/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Công văn đề nghị thanh toán - Đối với nội dung trong công văn đề nghị thanh toán được thể hiện bao gồm: người/đơn vị đề nghị thanh toán, số tiền đề nghị thanh toán, đơn vị nhận đề nghị thanh toán... cụ thể như sau:

  cong-van-de-nghi-thanh-toan-jpg-15072012014118-U1.jpg

   

  Đơn vị: ........................

                       Địa chỉ: ........................

  Mẫu số: 04c - TT

   

  CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (Mẫu)

  Ngày ........... tháng ............. năm ..............

  Họ và tên người đề nghị: ....................................................................................................................

  Số giấy GT, CMT: .....................................................................................................................................

  Bộ phận công tác:....................................................................................................................................

  Số tiền đề nghị thanh toán:......................................................................................................................

  Bằng chữ:................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                    Ngân hàng                 Mở L/C

                                                 

  Thời hạn thanh toán:............................ /............ /....................................................................................

  Tên dự án/hợp đồng: ..............................................................................................................................

  Mã dự án:................................................................................................................................................

  Trả cho đơn vị:.........................................................................................................................................

  Số tài khoản:...........................................................................................................................................

  Tại Ngân hàng:.........................................................................................................................................

  Nội dung thanh toán:

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

  Kèm theo................... chứng từ.

  LÃNH ĐẠO CÔNG TY

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

    Hotline: 1900.6169