Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu Báo cáo thương nhân bán hàng xuất khẩu

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Báo cáo thương nhân về bán hàng xuất khẩu bao gồm các nội dung về thương nhân xuất khẩu, hàng hóa, số lượng hàng xuất khẩu và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

  TÊN DOANH NGHIỆP                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỐ:                /BC                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    

  BÁO CÁO

  THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN BÁN HÀNG ĐỂ XUẤT KHẨU

  Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư...hoặc Ban QLKCN tỉnh...

  Đồng kính gửi: Bộ Công Thương

   I/ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU

  1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa)...............................................................................

  Giấy chứng nhận đầu tư số............do..............cấp ngày......tháng........năm..............................

  Giấy phép kinh doanh (nếu có) số ..........do................cấp ngày......tháng........năm.................

  Ngành, nghề thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh:

  Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính:

  Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................................................

   Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ……………Website (nếu có)..........................

  2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

  Họ và tên:..............................................................Nam/Nữ:..........................................................

  Chức danh:.....................................................................................................................................

  II/ THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN BÁN HÀNG ĐỂ XUẤT KHẨU

  STT

  TÊN THƯƠNG NHÂN

  MÃ SỐ THUẾ

  TRỊ GIÁ (VNĐ)

  SỐ LƯỢNG

  Mặt hàng A

  01

  Công ty Cổ phần A

  02

  Công ty TNHH B

  .....

  Tổng cộng

  Mặt hàng B

  01

  Công ty Cổ phần A

  .....

  Tổng cộng

  Công ty cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này./.

                                                                                                                                                  ......, ngày...... tháng....... năm.......

                                                                                                                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn