Tuấn Luật sư

Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Nội dung báo cáo mất hóa đơn bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, số lượng hóa đơn bị mất và các thông tin khác liên quan đến hóa đơn, cụ thể như đính kèm trên đây:

thong-bao-mat-hoa-don-jpeg-04122012011015-U1.jpeg

 

Tư vấn và hướng dẫn lập Báo cáo mất hóa đơn

Mẫu báo mất hóa đơn trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan trước khi áp dụng vào thực tế.

-------------------------------

Mẫu số:BC- 21/Hđ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------

  ............, ngày     tháng     năm

 

BÁO CÁO MẤT HÓA ĐƠN (Mẫu)

Tên tổ chức, cá nhân làm mất hóa dơn:............................................................

Mã số thuế:.......................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

Báo cáo về việc mất hóa đơn, như sau:

STT

Loại hóa đơn

bị mất

Mẫu số

Ký hiệu

Từ quyển. . . . .

đến quyển.. .

Từ số. . .

đến số........

Số lượng số hoá đơn mất

1

2

3

4

5

6

7

Lý do mất hoá đơn.......................................................................................

.....................................................................................................................

Nay đơn vị báo cáo với.................................................................................

để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng.

Đơn vị cam kết : Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                               

 Thủ trưởng đơn vị hoặc chủ hộ kinh doanh.

 Ký ghi rõ hộ tên và đóng dấu (nếu có)

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí