LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Đăng ký kinh doanh khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch thế nào?

Nghành nghề khai thác, xử lý và cung cấp nước được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã nghành như sau:

Theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngành nghề khai thác, xử lý và cung cấp nước thuộc mã nghành:

36: KHAI THÁC, XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP NƯỚC

Ngành này theo Quyết định 337/QĐ-BKH bao gồm:

Khai thác, xử lý và phân phối nước cho nhu cầu công nghiệp và gia dụng.

Ngành này cũng gồm: Khai thác nước ở các nguồn khác nhau cũng như phân phối nước bằng các cách khác nhau.

Hệ thống mã ngành kinh tế

360 - 3600 - 36000: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Nhóm này gồm:

Khai thác, xử lý và phân phối nước cho nhu cầu công nghiệp và gia dụng. Khai thác nước ở các nguồn khác nhau cũng như phân phối nước bằng các cách khác nhau cũng thuộc nhóm này.

Hoạt động đào mương thuỷ lợi cũng nằm trong nhóm này, tuy nhiên việc cung cấp các dịch vụ thuỷ lợi thông qua bình tưới và các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp tương tự không nằm ở nhóm này.

Cụ thể:

- Khai thác nước từ sông, hồ, ao…

- Thu nước mưa,

- Thanh lọc nước để cung cấp,

- Xử lý nước cho mục đích công nghiệp và các mục đích khác,

- Khử muối của nước biển để sản xuất nước như là sản phẩm chính,

- Phân phối nước thông qua đường ống, bằng xe hoặc các phương tiện khác,

- Hoạt động của các kênh tưới nước.

Loại trừ:

- Hoạt động của hệ thống tưới tiêu và thiết bị tưới tiêu cho mục đích nông nghiệp được phân vào nhóm 01610 (Hoạt động dịch vụ trồng trọt),

- Xử lý nước thải để tránh ô nhiễm được phân vào nhóm 3700 (Thoát nước và xử lý nước thải),

- Vận chuyển nước qua ống dẫn (đường dài) được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).

Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

-  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

-  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

-  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;

-  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

Trân trọng!

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn