Tuấn Luật sư

Chủ thể được bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản và được quy định cụ thể như sau:

chu-the-bao-ho-quyen-tac-gia-jpg-20012013073515-U1.jpg

Tư vấn quy định về Chủ thể được bảo hộ quyền tác giả

 

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây: Đặt tên cho tác phẩm; Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng...

1.  Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm:

+   Người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và

+   Chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật SHTT. Gồm có;

-    Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả;

-    Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế;

-    Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền;

-    Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

2.  Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nêu trên gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay