Nguyễn Thị Thùy Dương

Để chó cắn người khác, chủ nuôi có phải bồi thường?

Việc vật nuôi cắn người khác không còn là vấn đề hiếm gặp, nhất là tại các khu vực nông thôn khi vẫn còn thói quen thả rông vật nuôi. Thậm chí, có những trường hợp gây ra hậu quả chết người.

1. Để chó cắn người khác, chủ nuôi có phải bồi thường không?

Điều 603 Bộ luật Dân sư 2015 quy định về vấn đề bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra như sau:

“1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Như vậy, trong trường hợp để chó cắn người khác, chủ nuôi sẽ phải bồi thường thiệt hại do chó của mình gây ra. Tuy nhiên, không phải trong bất cứ trường hợp nào chủ nuôi cũng phải đương nhiên bồi thường mà tùy từng trường hợp khác nhau thì người có trách nhiệm bồi thường là khác nhau.

Ngoài ra, một trong những nguyên tắc cơ bản trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được ghi nhận tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 là “Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra”. Theo đó, trong trường hợp người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc để chó cắn mình thì sẽ không được bồi thường thiệt hại. Hay nói cách khác, chủ nuôi sẽ không phải bồi thường trong trường hợp này.

2. Mức bồi thường theo quy định pháp luật

Để chó cắn người khác có thể gây ra tổn thất về tài sản, sức khỏe thậm chí là tính mạng cho người đó. Trong đó, vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất là những thiệt hại về sức khỏe và tính mạng. Vì vậy, trong phạm vi bài viết, Luật Minh gia chủ yếu tư vấn về mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tính mạng.

Về cơ bản, đây là quan hệ dân sự, do đó, các bên (bên bị thiệt hại, chủ vật nuôi và người có liên quan) có thể cùng thỏa thuận về mức bồi thường và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vật nuôi (chó) gây ra. Trong trường hợp không thể thỏa thuận thì mức bồi thường được tính như sau:

Mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe (Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015)

  • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
  • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
  • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
  • Tổn thất tinh thần: Không quá 50 lần mức lương cơ sở.

Mức bồi thường thiệt hại về tính mạng (Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015)

- Những khoản bồi thường tương tự như trường hợp thiệt hại về sức khỏe (nêu trên);

- Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

- Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

- Tổn thất về tinh thần cho người thân thích của người bị thiệt hại (người thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc người có quan hệ nuôi dưỡng trực tiếp): Không quá 100 lần mức lương cơ sở đối với mỗi người thân thích.

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo