Biểu mẫu Thủ tục về Lao động

 • Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng

  • 08/01/2016
  • Ls Nguyễn Mỵ
  • Nội dung giấy xác nhận bao gồm những thông tin về người nộp đơn, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và các vấn đề khác có liên quan. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

   

  BẢO HIỂM XÃ HỘI ............
  ..........................................

  Mẫu C15-TS
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:1111/QĐ-BHXH
  ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

   

  GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN ĐÓNG BHTN CHƯA HƯỞNG

  Họ và tên:...........................................................................................................................................
  Ngày sinh:.........................................................................................................................................
  Mã số:................................................................................................................................................
  Địa chỉ liên hệ:...................................................................................................................................

  Từ tháng năm

  Đến tháng năm

  Diễn giải

  Căn cứ đóng

  1

  2

  3

  4

  .../.......

  .../.......

  - Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; tên đơn vị.

   

   

   

  - Nơi làm việc:

   

   

   

  - Tổng tiền lương đóng (đồng)

   

   

   

  + Lương chính (hệ số hoặc đồng)

   

   

   

  + Phụ cấp chức vụ (hệ số)

   

   

   

  + Phụ cấp thâm niên vượt khung (%)

   

   

   

  + Phụ cấp thâm niên nghề (%)

   

   

   

  + Phụ cấp khu vực (hệ số)

   

   

   

  + Hệ số chênh lệch, bảo lưu (hệ số)

   

   

   

   

   

   

   

  .................

   

   

  Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng đến tháng .... năm .... là .... năm .....tháng

   

  Người lập
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ......., ngày......tháng......năm......

  Giám đốc
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Ghi chú: Chỉ cấp đối với người có thời gian đóng BHTN chưa hưởng.
  Hướng dẫn lập Xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (Mẫu số C15-TS)
  a. Mục đích: để ghi nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng đối với những trường hợp đã giải quyết trợ cấp BHXH một lần, nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  b. Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH nơi giải quyết trợ cấp BHXH một lần.
  c. Thời gian lập: khi có phát sinh.
  d. Căn cứ lập: căn cứ vào sổ BHXH của người tham gia.
  e. Phương pháp lập:

  • Cột 1, cột 2 "Từ tháng năm", "Đến tháng năm": Ghi thời gian đóng BHXH, BHTN của người tham gia từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...

  • Cột 3 "Diễn giải":

   • Cấp bậc, chức vụ: Ghi cấp bậc, chức vụ của người tham gia, để xác định tiền lương hoặc phụ cấp đóng BHXH, BHTN.

   • Chức danh nghề, công việc: Ghi chức danh nghề, công việc của người tham gia, để xác định mức độ công việc (bình thường; nặng nhọc, độc hại; đặc biệt nặng nhọc, độc hại).

   • Tên đơn vị: Ghi tên đơn vị nơi người tham gia đang đóng BHXH, BHTN.

   • Nơi làm việc: Ghi "Nơi làm việc:" xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố) nơi người tham gia làm việc, để xác định nơi làm việc có phụ cấp khu vực hoặc không có phụ cấp khu vực.

   • Tổng tiền lương đóng BHXH, BHTN (Việt Nam đồng):

    • Lương chính (hệ số hoặc Việt Nam đồng).

    • Phụ cấp chức vụ (hệ số).

    • Phụ cấp thâm niên vượt khung (%).

    • Phụ cấp thâm niên nghề (%).

    • Phụ cấp khu vực (hệ số).

    • Hệ số chênh lệch, bảo lưu (hệ số).

    • Phụ cấp khác (nếu có).

  • Cột 4 "Căn cứ đóng": ghi số tiền hoặc hệ số hoặc tỷ lệ cùng hàng với các nội dung diễn giải ở cột 3.

    Hotline: 1900.6169