Luật sư Dương Châm

Lương giáo viên mầm non quy định như thế nào?

Cách tính lương giáo viên mầm non như thế nào còn tùy thuộc vào việc giáo viên mầm non đó làm việc theo chế độ gì. Cụ thể, với mỗi hình thức giáo dục khác nhau là trường công lập hay trường tư thục, thì lương giáo viên mầm non sẽ được quy định khác nhau. Vậy cách tính lương giáo viên mầm non đối với mỗi hình thức trên được quy định như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc trên, Luật Minh Gia sẽ cung cấp những kiến thức liên quan về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.

1. Cách tính lương mầm non ký kết hợp đồng làm việc

Giáo viên mầm non ký hợp đồng làm việc là viên chức làm việc tại các trường công lập, được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc. Lương giáo viên mầm non được áp dụng theo bảng lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2013/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương đối với một số đối tượng trong đó có viên chức. Vì giáo viên mầm non trong trường hợp này là viên chức nên việc xếp lương, bổ nhiệm chức danh được thực hiện theo quy định của Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT.

Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT phân chia giáo viên mầm non thành các hạng với mã số như sau:

“Điều 2. Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

1. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26;

2. Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25;

3. Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24.”

Đồng thời, Thông tư 01 còn quy định cách xếp lương giáo viên mầm non sẽ được áp dụng theo bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 201/2004/NĐ-CP nói trên. Lương của giáo viên mầm non sẽ được tính bằng công thức: hệ số x (nhân) mức lương cơ sở.

“Điều 8. Cách xếp lương

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

b) Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

c) Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.”

Đối với mức lương cơ sở áp dụng cho viên chức sẽ được căn cứ theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở áp dụng trong năm 2022 được xác định là 1,49 triệu đồng. Thực tế, Quốc hội cũng đã dự kiến sẽ tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng và áp dụng từ ngày 01/7/2020. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch cải cách tiền lương này bị lùi lại cho đến thời điểm thích hợp. Do đó, mức lương cơ sở năm 2022 vẫn được áp dụng theo mức lương cơ sở năm 2019 đã được quy định tại Nghị định trên. Những thông tin trên được căn cứ theo Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngoài ra, trong quá trình công tác, giáo viên mầm non có thể được nhận thêm các khoản tiền khác như phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực,... Do đó, lương của giáo viên mầm non sẽ được cộng thêm các khoản phụ cấp này đồng thời trừ đi khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội.

2. Cách tính lương mầm non ký kết hợp đồng lao động

Giáo viên mầm non ký hợp đồng lao động là những người làm việc tại trường công lập hoặc trường tư thục theo mối quan hệ lao động, trong đó giáo viên mầm non có vai trò là người lao động và trường học là người sử dụng lao động. Chế độ hưởng lương của đối tượng này sẽ được căn cứ theo quy định tại Bộ luật lao động 2019. Theo đó, lương của giáo viên mầm non ký kết hợp đồng lao động sẽ thực hiện theo thỏa thuận với trường học. Tuy nhiên, mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, theo đó, mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng lên khoảng 6% và được áp dụng từ ngày 01/7/2022. Tùy từng vùng người sử dụng lao động (các trường học) hoạt động mà mức lương sẽ được quy định tương ứng. Cụ tthể;

- Vùng IV: 3.25 triệu đồng/tháng

- Vùng III: 3.64 triệu đồng/tháng

- Vùng II: 4.16 triệu đồng/tháng

- Vùng I: 4,68 triệu đồng/tháng.

Danh mục địa bàn các vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Ngoài ra, lương của giáo viên mầm non ký kết hợp đồng lao động có thể bao gồm thêm các khoản tiền phụ cấp, trợ cấp khác và trừ đi khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân nếu có.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169