Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 • Mẫu đơn yêu cầu bồi thường.

  • 19/08/2020
  • Ls Nguyễn Mỵ
  • Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm những nội dung cụ thể như thế nào? Pháp luật có quy định cụ thể về mẫu đơn yêu cầu bồi thường không? Bạn có thể tham khảo biểu mẫu sau đây của công ty Luật Minh Gia:

  1. Luật sư tư vấn Luật Dân sự

  Bồi thường thiệt hại là một chế định quan trọng nhằm đảm bảo bù đắp một phần hoặc toàn bộ thiệt hại cho bên bị thiệt hại. Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, để được bồi thường thiệt hại bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện nhất định như bên gây ra thiệt hại có lỗi dẫn đến thiệt hại thực tế xảy ra, có mối quan hệ mật thiết giữa hành vi vi phạm và thiệt hại,…

  Khi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bạn có quyền yêu cầu người gây ra thiệt hại thực hiện bồi thường hoặc khởi kiện ra Tòa án (trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận) để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong đó, bạn cần có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm các thông tin cơ bản về người làm đơn, thiệt hại thực tế được liệt kê, các khoản yêu cầu bồi thường và các vấn đề khác liên quan.

  Tuy nhiên, thực tế thi hành pháp luật cho thấy, các bên trong quan hệ bồi thường thiệt hại vẫn còn gặp lúng túng trong quá trình soạn đơn yêu cầu. Điều này gây ra những hậu quả tương đối nghiêm trọng như đơn không thể hiện đầy đủ các thông tin dẫn đến không bảo vệ toàn diện quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị thiệt hại. Vì vậy, công ty Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu đơn yêu cầu bồi thường để các bên tham khảo. Trong quá trình soạn thảo đơn, nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

  2. Mẫu đơn yêu cầu bồi thường

  >> Giải đáp thắc mắc về bồi thường theo quy định, gọi: 1900.6169

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

  (đối với cá nhân bị thiệt hại)

  Kính gửi:...........................(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)

  Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………............

  Địa chỉ:..........................................................................................................………………………………

  Theo Quyết định / Bản án số .............. ngày ........ tháng ...... năm ........... của .....………………. về việc xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

  1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

  Tên tài sản:..........................................................................………………………………………………….

  Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):................................................................………………………………………………………

  Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):......................................………………………........

  Giá trị tài sản khi mua:..............................................................................……………………………….......

  Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:..............................................................………………………………........

  Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):.......................……………………….........
  (Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

  Mức yêu cầu bồi thường:......................................................................………………………………......

  2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có) …………
  (Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

  3. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (nếu có)

  a) Trường hợp bị tạm giữ, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh

  Số ngày bị tạm giữ / bị đưa vào trường giáo dưỡng / cơ sở giáo dục / cơ sở chữa bệnh (từ ngày .................đến ngày.....................): …………………. ngày.

  Số tiền yêu cầu bồi thường:.............................................................................…………………………….....

  b) Trường hợp sức khoẻ bị xâm phạm

  Mức độ sức khoẻ bị tổn hại:………………………………………………………………………................

  Số tiền yêu cầu bồi thường:.............................................................................…………………………......

  4. Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe (nếu có)

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút, bao gồm:.........................................................................
  (Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên).

  b) Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị (nếu có):................................................................
  (Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên)

  c) Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động

  - Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại (nếu có):............................

  - Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có):...................................................................
  (Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên)

  5. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường……………………………..

  Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho Tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.

   …….. ngày….. tháng….. năm……

  Người yêu cầu bồi thường
  (Ký, và ghi rõ họ tên)

    Hotline: 1900.6169