Nguyễn Thị Hoài Thơ

Tư vấn về tiền lương và phạm vi điều chỉnh của nghị định 17/2015/NĐ-CP

Xin hỏi! em đang làm trong một xí nghiệp thuộc cơ quan nhà nước, ký hợp động lao động tại cơ quan, không có ký ở sở nội vụ mà xí nghiệp là của nhà nước do huyện quản lý, vậy khi làm việc ở xí nghiệp mức lương phải như nhế nào là đúng, và cơ quan em có được hưởng tăng lương 8% không? khi họp thì lãnh đạo nói do là công nhân ký hợp đồng trực tiếp với cơ quan, nên không được hưởng. Cơ quan em chuyên bên cây xanh đô thị, vệ sinh đường, lấy rác, đèn chiếu sáng.....xin hỏi có được tăng lương không?


Trả lời: Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, công ty xin tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, về tiền lương
 
Bộ luật lao động có quy định về tiền lương đối với người lao động. Theo đó:
 
Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.
 
Như vậy, tiền lương do người sử dụng lao động và người lao động tự thỏa thuân với nhau sao cho mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu mà Chính Phủ quy định.
 
Thứ hai, về chế độ tăng lương theo nghi định 17/2015/NĐ-CP
 
Nghị định 17/2015/NĐ-CP  có quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (sau đây gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

2. Tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định này là các tổ chức quy định tại Điều 1 Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.


3. Hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định này là các hội quy định tại Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

Theo thông tin từ bạn thì hiên cơ quan bạn đang làm là xí nghiệp thuộc cơ quan nhà nước, đây là một tổ chức kinh tế nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định 17/2015/NĐ-CP  nên sẽ không được hưởng chế độ tăng lương theo nghị định này.

Trân trọng

CV: Thùy Dương - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169