LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về chế độ tai nạn lao động

Luật sư cho tôi hoi: Khi tôi bị tai nạn lao động ở công ty, trong thời gian điều trị bên công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Vậy khi tôi bị giảm biên chế như vậy thì tôi có được hưởng bảo hiểm xã hội thương tật suốt đời không? Khi tôi có yêu cầu bên công ty phải hỗ trợ tay giả cho tôi không? Xin hỏi tôi bị tai nạn lao động bị cụt mất bàn tay phải như vậy thì khi tôi bị cho thôi việc, làm như thế nào tôi mới được hưởng trợ cấp hàng tháng? Tôi xin cảm ơn.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Nếu trường hợp tai nạn của bạn là tai nạn lao động theo quy định của pháp luật, thì bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

 

*  Phía công ty phải thanh toán cho bạn các khoản theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015:

 

“Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

 

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;

 

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

 

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

...

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trongthời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

 

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

 

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

 

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 

5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

 

6. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;

 

7. Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người;

 

8. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;

 

9. Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này;

10...”

 

* Từ  bên cơ quan bảo hiểm xã hội (nếu bạn được công ty đóng BHXH)

 

- Được quỹ bảo hiểm thanh toán chi phí giám định suy giảm khả năng lao động nếu suy giảm từ 5% khả năng lao động trở lên theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật An toàn, vệ sinh lao động:

 

“Điều 42. Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

1. Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật này; trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

 

- Tùy thuộc vào mức suy giảm khả năng lao động mà được hưởng trợ cấp 1 lần hay trợ cấp hàng tháng. Nếu bạn bị suy giảm khă năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp 1 lần còn nếu suy giảm từ 31% trở lên thì sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2014.

 

- Ngoài ra, bạn cũng có thể được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, trợ cấp phục vụ, hỗ trợ chuyển đổ nghề nghiệp khi trở lại làm việc, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động... theo các quy định tại Điều 51, Điều 52, Điều 55, Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2014.

 

Sau khi thương tật được điều trị ổn định, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì bạn có thể nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015:

 

“Điều 54. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

 

1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

 

a) Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

 

b) Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

 

c) Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

 

3. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

 

Trong trường hợp công ty không đóng BHXH cho bạn thì công ty phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động tương đương như bảo hiểm xã hội trả theo Khoản 4 Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015:

 

“4. Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại Điều 38 của Luật này, người sử dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của người lao động.”

 

Vậy, bạn có thể yêu cầu phía công ty giải quyết những quyền lợi trên cho mình, nếu công ty không chịu giải quyết, bạn có thể khiếu nại đến Phòng Lao động, thương binh và xã hội nơi công ty bạn có trụ sở để được bảo vệ quyền lợi cho mình.

 

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169