Nguyễn Thu Trang

Tư vấn về chế độ khi nghỉ hưu do tinh giản biên chế

Mẹ tôi là giáo viên mầm non, sinh tháng 11 năm 1964. Đến tháng 12 năm 2016 mẹ tôi muốn về hưu vậy mẹ tôi có được tính là về hưu sớm theo Nghị định 108 không? Mẹ tôi có được hưởng trợ cấp theo hướng dẫn của Nghị định 108 không? Cách tính mức hưởng trợ cấp của mẹ tôi như thế nào? Đến tháng 12 năm 2016 mẹ tôi đóng bảo hiểm được 21 năm 10 tháng vậy mẹ tôi có được tính là 22 năm bảo hiểm không?

Nếu mẹ tôi về hưu vào tháng 12 năm 2017 thì mẹ tôi có được hưởng trợ cấp theo Nghị định 108 không? Lúc này cách tính mức hưởng trợ cấp như thế nào? Sau khi về hưu và được hưởng tiền trợ cấp mẹ tôi có được hưởng lương hưu hàng tháng không hay mẹ tôi phải chờ đến khi đủ tuổi về hưu mới được hưởng lương hưu hàng tháng? Và sau mỗi năm về hưu mẹ tôi có bị trừ đi 1 % tiền lương hưu không?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với những thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, mẹ bạn có được tính là về hưu sớm theo Nghị định 108/2014 và được hưởng trợ cấp hay không?

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên việc xác định trường hợp của mẹ bạn có được tính là về hưu sớm theo Nghị định 108/2014/NĐ – CP về chính sách tinh giảm biên chế hay không thì phụ thuộc vào việc mẹ bạn có thuộc trường hợp tinh giảm biên chế được quy định tại Điều 6 Nghị định này hay không?

Điều 6. Các trường hợp tinh giảm biên chế

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành
nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.


e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giảm biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

3. Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, khi thôi làm đại diện phần vốn nhà nước, nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới.

6. Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 
Nếu mẹ bạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 6 trên thì mẹ bạn sẽ được hưởng trợ cấp theo hướng dẫn của Nghị định 108/2014.

Cách tính hưởng trợ cấp do tinh giản biên chế

Nếu mẹ bạn thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 ở trên thì trường hợp của mẹ bạn đến tháng 12/2016 nghỉ hưu thì sẽ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này: “Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

Như vậy, do mẹ bạn đến tháng 12/2016 đủ 52 tuổi có thời gian đóng bảo hiểm trên 20 năm mà thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí, ngoài ra theo quy định tại Điểm a,c Khoản 1 Điều này thì mẹ bạn sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi và được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp ½ tháng tiền lương và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định.

Đến tháng 12/2016 mẹ bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 21 năm 10 tháng thì theo quy định của pháp luật với những tháng lẻ đủ 06 tháng trở lên sẽ được tính là 1 năm nên mẹ bạn sẽ được tính là 22 năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, nếu mẹ bạn nghỉ hưu vào tháng 12/2017 có được hưởng trợ cấp theo Nghị định 108/2014 không?

Như đã trình bày ở trên thì nếu mẹ bạn đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định 108/2014 thì mẹ bạn sẽ được hưởng chế độ theo hướng dẫn của Nghị định này.

Và do đến tháng 12/2017 mẹ bạn đủ 53 tuổi nên các chế độ vẫn được tính theo như đã trình bày ở trên.

Sau khi về hưu và hoàn tất các thủ tục nghỉ hưu theo quy định mẹ bạn sẽ được giải quyết chế độ trợ cấp và lương hưu hàng tháng mà không phải chờ đến khi đủ tuổi và theo các quy định trên mẹ bạn sẽ không bị trừ phần trăm cho mỗi năm về hưu trước tuổi.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về chế độ khi nghỉ hưu do tinh giản biên chế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV: Nguyễn Thị Thủy - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169