LS Trần Khánh Thương

Tư vấn về chế độ đào tạo bồi dưỡng đối với công chức, viên chức

Nhằm mục tiêu đảm bảo trình độ cũng như thực hiện công tác của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc bồi dưỡng trình độ của công chức, viên chức cũng như người lao động thì các đơn vị thường cử công chức, viên chức của cơ quan mình tham gia những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hay nâng cao trình độ. Vậy khi tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng này thì bên viên chức còn được hưởng những chế độ nào nữa? Mức hưởng được xác định như thế nào?

Câu hỏi tư vấn: Xin chào mình là nhân viên kế toán tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh. Đơn vị mình có một giáo viên được cử đi đào tạo ngoại ngữ theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Thời gian học là khoảng 3 tháng. Mà trong quyết định của Sở giáo dục để là tàu xe, lưu trú chi theo quy định hiện hành. Xin hỏi mình nên chi theo chế độ đào tạo bồi dưỡng hay chi theo chế độ công tác phí? Xin công ty luật giúp mình với.

Trả lời câu hỏi đề nghị tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, các trường hợp viên chức được hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-BNV thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm

“1. Những chương trình, khóa bồi dưỡng, tập huấn sau đây được tính vào việc thực hiện hình thức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc tối thiểu hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức:

a) Các chương trình bồi dưỡng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

b) Các khóa tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ;

c) Các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài.

2. Thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn quy định tại khoản 1 Điều này được cộng dồn để tính thời gian thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm.

3. Trường hợp khóa bồi dưỡng, tập huấn tổ chức kéo dài sang năm sau thì được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm của năm mà khóa bồi dưỡng, tập huấn bắt đầu.

…”

Dẫn chiếu quy định tại Điều 17 Thông tư 01/2018/TT-BNV thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 17. Nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ

“1. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Có trách nhiệm thực hiện khi được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn hoặc cao hơn chuẩn đối với chức danh đang giữ, bảo đảm tiêu chuẩn khi được bổ nhiệm vào chức danh mới.

3. Hàng năm, tham gia đi nghiên cứu thực tế, bổ sung kiến thức thực tiễn vào bài giảng và kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống trong công việc.”

Vậy trong trường hợp này, đơn vị có một giáo viên được cử đi đào tạo ngoại ngữ theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Việc được cử đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ được xác định là các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-BNV thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Vậy giáo viên sẽ được hưởng chế độ chi trả đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức.

Thứ hai, về mức chi trả chế độ đào tạo bồi dưỡng:

Mức chi trả chế độ đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức được xác định theo quy định Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC

Điều 4. Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

“1. Chi đào tạo CBCC, viên chức trong nước:

a) Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí (bắt buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo ở trong nước.

b) Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc;

c) Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung;

d) Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

2. Chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sử dụng nguồn đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức thực hiện theo nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.”

Vậy trong trường hợp này, bên đơn vị mình sẽ chi trả chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối cho viên chức với các khoản chi gồm: chi phí dịch vụ đào tạo, hỗ trợ chi phí mua tài liệu, chi phí ăn, đi lại, lưu trú trong thời gian đi học tập.  Mức chi trả được xác định theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC như sau:

+ Mức chi trả phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày

+ Thanh toán chi phí đi lại được thanh toán theo chi phí đi lại thực tế gồm: Chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược lại, chi phí đi lại tại địa phương nơi đến công tác: Từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về), cước, phí di chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển cho bản thân và phương tiện của người đi công tác, cước tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho chuyến đi công tác mà người đi công tác đã chi trả, cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong trường hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo.

Hotline: 1900 6169