LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quyết định tạm đình chỉ công tác

Quyết định tạm đình chỉ công tác bao gồm những nội dung cụ thể là gì? Pháp luật có quy định về mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác hay không? Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác như sau:

1. Luật sư tư vấn luật lao động

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, việc tạm đình chỉ công việc (hay nói cách khác là tạm đình chỉ công tác) không phải là một hình thức kỷ luật mà đây chỉ là một biện pháp tạm thời áp dụng trong một số trường hợp thật cần thiết, thuận lợi cho việc phát hiện, điều tra, xác minh sự việc.

Trong quá trình thực hiện tạm đình chỉ công việc của người lao động, nhiều người sử dụng lao động còn vướng mắc liên quan đến vấn đề xác định các nội dung cần phải thể hiện trong quyết định.

Vì vậy, xuất phát từ thực tiễn nêu trên, công ty Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu về quyết định tạm đình chỉ công tác với nội dung cơ bản như lý do tạm đình chỉ, đối tượng tạm đình chỉ… Tuy nhiên, biểu mẫu chỉ mang tính chất tham khảo nên cơ quan, đơn vị sử dụng lao động khi ban hành quyết định cần phải căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình. Nếu có vướng mắc, cơ quan, đơn vị có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ.

2. Mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác

tam-dinh-chi-cong-tac-jpg-22072012103740-U1.jpg

Tư vấn và hướng dẫn quy định về Tạm đình chỉ công tác do vi phạm kỷ luật lao động

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ công tác như đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

-------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       Địa danh, ngày …. tháng … năm …….

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Tạm đình công việc ông/bà….)

-   Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.
-   Căn cứ Nội quy lao động Công ty ……………………………………………..
-   Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc công ty .
-   Căn cứ dấu hiệu xác minh ban đầu của công ty.
-   Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nội dung Quyết định

Nay quyết định tạm đình chỉ công việc, tạm đình chỉ chức vụ đối với Ông/Bà ……………….
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..
Thời gian tạm đình chỉ: 1 tháng (kể từ ngày ban hành quyết định này).

Điều 2: Lý do tạm đình chỉ:

Theo các nguồn tin tố giác, công ty đã xác minh và bước đầu kết luận như sau:
+   Ông/Bà …………….có dấu hiệu ………………………………………………….……….

Hành vi của Ông/Bà ………….. có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động giữa hai bên, vi phạm cam kết của ông với công ty, vi phạm luật lao động.

+   Ông/Bà …………..có dấu hiệu sử dụng phương tiện, tài sản, thông tin … của công ty để trục lợi cho cá nhân và nhiều dấu hiệu sai phạm khác cần phải tiếp tục xác minh hoặc chuyển qua cơ quan công an điều tra làm rõ theo qui định của pháp luật.

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của ông/bà………

Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, mọi quyền lợi hợp pháp của Ông/Bà …… đều được công ty bảo đảm theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.

Trong vòng 1 tuần đầu tiên kể từ ngày ban hành quyết định này, ông Ông/Bà ……  tạm thời được phép không đến công ty nhưng khi công ty triệu tập (qua điện thoại, email …) thì ông Văn phải có mặt. Ông/Bà …… có nghĩa vụ phải bảo đảm sự liên lạc với công ty (thông suốt về điện thoại, email …)

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ………….., được công bố công khai và giao trực tiếp cho Ông/Bà …….

Cùng việc công bố quyết định này, công ty tiến hành kiểm tra, thu giữ tài sản, phương tiện công ty đang giao cho Ông/Bà ……  sử dụng - nhằm phục vụ cho việc điều tra, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Ông/Bà ……  và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyết định này.

TM. CÔNG TY ………… 
 TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

NGUYỄN VĂN A

Nơi nhận
-  Ông/Bà………………………
-  Ban giám đốc công ty (lưu).
-  Phòng hành chính, nhân sự (lưu).

Lưu ý:

1. Thời gian tạm đình chỉ không nên quá lâu (tối đa 1 tháng). Trong thời gian này, công ty phải khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ các sai phạm của người bị đình chỉ công việc.
2. Sau đó, công ty cần tiến hành phiên họp xử lý kỷ luật lao động …

Hotline: 1900 6169