LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nội dung hợp đồng lao động

Nội dung Hợp đồng lao động được quy định và hướng dẫn giao kết tại Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, nội dung cụ thể như sau:

noi-dung-hop-dong-lao-dong-jpg-23082013100203-U1.jpg

Nội dung hợp đồng lao động theo quy định pháp luật

 

1.  Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a)  Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b)  Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c)  Công việc và địa điểm làm việc;

d)  Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ)  Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e)  Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g)  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h)  Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i)  Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k)  Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

2.  Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

3.  Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

4.  Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định.

P Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia