LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nguồn chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại cơ sở khám bệnh

Kính nhờ Luật sư giải đáp giúp chúng tôi về nguồn chi trả phụ cấp như sau: Năm 2013, bệnh viện tôi không chi trả phụ cấp thủ thuật đặc biệt vì lí do bệnh viện không đủ ngân sách chi trả. (mặc dù đã chi cho các thủ thuật loại 2, 3 theo Quyết định số 15x/200x/QĐ-TTg ngày 30/7/200x Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế)


Và đợi khoản bổ sung ngân sách nhà nước theo Quyết đinh số 73/201x/QĐ-TTg ngày 28/12/201x của Thủ tướng chính phủ về việc Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Năm 2014 nhờ có khoản này, bệnh viện có chi trả phụ cấp đặc biệt cho chúng tôi năm 2014. Như vậy, nếu còn đủ ngân sách thì bệnh viện có trả phụ cấp năm 2013 cho chúng tôi không? Xin cảm ơn luật sư.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Khoản 1 Điều 6 Quyết đinh số 73/2011/QĐ-TTg kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ các nguồn chi trả cố định là: a) Ngân sách nhà nước giao cho đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; b) Thu sự nghiệp của đơn vị; c) Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị (nếu có).

 

Nguồn chi trả bổ sung: Trường hợp đơn vị sử dụng các nguồn kinh phí quy định tại điểm a, b và c khoản này nhưng vẫn không bảo đảm đủ nguồn để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định này thì được ngân sách nhà nước bổ sung theo phân cấp ngân sách hiện hành.

 

Điều này được hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 thông tư số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quyết định 73/2011/QĐ-TTg như sau: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được chủ động sử dụng nguồn thu và dự toán ngân sách giao tự chủ để chi trả chế độ phụ cấp thường trực, chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chế độ phụ cấp thường trực, chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (hoặc chưa bao gồm đầy đủ) theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, sau khi đã sử dụng nguồn thu và dự toán ngân sách giao tự chủ nhưng vẫn không đảm bảo nguồn để thực hiện các chế độ phụ cấp theo quy định tại Điều 2 và Điều 4 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg, được ngân sách nhà nước bổ sung theo phân cấp ngân sách hiện hành.”

 

Như vậy nguyên tắc chi trả chế độ phụ cấp đặc thù hàng năm là sử dụng ngân sách nhà nước giao và các nguồn thu tự chủ để chi trả phụ cấp, nếu thiếu mới được ngân sách nhà nước bổ sung để chi trả cho chế độ phụ cấp của năm đó. Theo những thông tin anh cung cấp thì chi trả phụ cấp năm 2013 của bệnh viện thiếu và đã được ngân sách nhà nước bổ sung, nên phần ngân sách bổ sung này phải được dùng để chi trả phụ cấp của năm 2013. Nếu bệnh viện dùng nguồn bổ sung này để thanh toán cho năm 2014 mà không thanh toán cho năm 2013 thì không đúng. Năm 2014 các anh vẫn sẽ được chi trả phụ cấp bình thường theo nguyên tắc nói trên, nếu thiếu sẽ được bổ sung ngân sách cho năm đó.

 

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169