Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Tờ trình mẫu gồm những nội dung gì? Khi nào sử dụng tờ trình

Tờ trình là một dạng văn bản hành chính, được sử dụng phổ biến trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Tờ trình có thể dùng với nhiều mục đích khác nhau, tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng, vậy mỗi tờ trình cần phải có những nội dung gì, hình thức của tờ trình được thể hiện như thế nào?

1. Tờ trình gồm những nội dung gì? Khi nào sử dụng tờ trình?

Tờ trình là văn bản mà người viết muốn trình bày một đề án, một vấn đề, một dự thảo văn bản hoặc một đề xuất về một hoặc một số vấn đề nào đó để trình cấp trên xem xét, quyết định hoặc cho ý kiến.

Các mẫu tờ trình thường rất phong phú, đa dạng. Căn cứ vào mục đích của người viết tờ trình mà tờ trình có thể được sử dụng trong các trường hợp khác nhau như: tờ trình để trình bày vấn đề, sự việc đã xảy ra, tờ trình để xin kinh phí hỗ trợ, tờ trình đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh, tờ trình đề xuất tuyển dụng…

Thông thường, đối với mỗi loại tờ trình thì bố cục gồm 03 phần chính, bao gồm:

- Phần mở đầu: Nêu rõ lý do cần phải làm tờ trình. Đối với phần này, người viết cần thể hiện được nhu cầu khách quan, hoàn cảnh thực tế và tính cấp thiết của vấn đề.

- Phần nội dung: Đưa ra các vấn đề cần đề xuất, phần này cần đưa ra các phương án cụ thể, phân tích và chứng minh được tính khả thi của phương án đưa ra. Người viết cần dùng ngôn ngữ trình bày để đảm bảo có tính thuyết phục cao nhưng phải cụ thể, rõ ràng, tránh phân tích chung chung, khó hiểu, luận cứ phải lựa chọn điển hình từ các tài liệu có tính trung thực và độ tin cậy cao.

- Phần kiến nghị: Đưa ra các kiến nghị cho phép/hỗ trợ để thực hiện các đề xuất. Phần này cần nêu ngắn gọn, cô động, tạo sự tin tưởng và tính khả thi cho mỗi đề xuất. Để mỗi đề xuất được thông qua bằng một quyết định cụ thể của cấp trên.

2. Một số mẫu tờ trình cụ thể

Mẫu số 1: Mẫu tờ trình về việc tuyển dụng nhân sự

TÊN CƠ QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ———                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./……..                                                                …………, ngày….tháng…..năm…..

TỜ TRÌNH

V/v: Tuyển dụng bổ sung nhân sự

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty……………………………………………………………...........................

Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc tại công ty;

Căn cứ theo Quy trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/Đơn vị: …………………… đề nghị tuyển dụng bổ sung nhân sự vị trí sau:

Lý do tuyển dụng: ………………………………………………………….......................................................................

Vị trí tuyển dụng: ………………………………………………………….......................................................................          

Mô tả tóm tắt công việc: …………………………………………………....................................................................

Tiêu chuẩn ứng viên: ………………………………………………………...............................................................

Mức lương dự kiến: ……………………………………………………………..........................................................

Đề xuất cán bộ phỏng vấn chuyên môn: ………………………………………..........................................  

Từ nhu cầu cấp thiết đã nêu trên, đề nghị Ban Giám đốc xem xét và thông qua.

 

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2: Mẫu tờ trình xin kinh phí

TÊN CƠ QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

      ———                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./……..                                                                …………, ngày….tháng…..năm…..

TỜ TRÌNH

V/v: Xin kinh phí để …

Căn cứ theo Quyết định ......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của .................................................................

Căn cứ vào tình hình thực tế tại ...........................................................................................................................

Do nhu cầu cần thiết phải (lý do xin kinh phí) ......................................................................................................

............ (Tên cơ quan) .............. trình lên ............................... xin chủ trương được sử dụng kinh phí trên vào việc:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của cơ quan cấp trên!

                                 Người đề xuất

                               (Ký, ghi rõ họ tên)            

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169