Nguyễn Thị Thùy Dương

Đề nghị phúc khảo là gì? Mẫu đề nghị phúc khảo kết quả thi

Kết quả thi đối với mỗi thi sinh rất là quan trọng, chỉ cần những chênh lệnh nhỏ về điểm số là đã có thể thay đổi lớn đối với thi sinh rồi. Trong khi việc chấm bài thi vẫn có nhiều sai sót có thể xảy ra trong quá trình chấm thi. Khi đó, thí sinh nên đảm bảo quyền lợi của mình bằng việc đề nghị phúc khảo bài thi khi thấy điểm thi không đánh giá đúng phần bài làm của mình trong bài thi.

1. Đề nghị phúc khảo là gì?

Đề nghị phúc khảo là việc thí sinh yêu cầu hội đồng chấm thi kiểm tra lại, chấm lại bài thi của mình khi thí sinh cảm thấy kết quả thi của mình được nhận không đánh giá đúng với thực tế bài làm của mình.

2. Quá trình phúc khảo

- Sau khi niêm yết, công bố kết quả thi thí sinh có yêu cầu phúc khảo nộp đơn phúc khảo đến nơi chấm thi.

- Hội đồng chấm phúc khảo sẽ tiếp nhận đơn và chấm lại các bài thi theo yêu cầu của thí sinh.

- Kết quả phúc khảo là kết quả cuối cùng cho bài thi.

- Điểm phúc khảo sẽ được công bố.

3. Mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………..,ngày……tháng…….năm 20...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

 

Kính gửi:     - Hội đồng .........................................................................

 

- Tên tôi là:                                                      Nam, Nữ:

- Năm sinh:

- Quê quán:

- Số báo danh:

- Đăng ký dự thi:

Tham gia thi tuyển, xét tuyển với kết quả như sau:

  • Môn: ………………………………………..                    Điểm thi:  ……………………………………….
  • Môn: ………………………………………..                    Điểm thi:  ……………………………………….
  • Môn: ………………………………………..                    Điểm thi:  ……………………………………….
  • Môn: ………………………………………..                    Điểm thi:  ……………………………………….
  • Môn: ………………………………………..                    Điểm thi:  ……………………………………….
  • Môn: ………………………………………..                    Điểm thi:  ……………………………………….

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho tôi phúc khảo kết quả bài thi môn:………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

                                                                                                     Kính đơn

                                                                                             (ký và ghi rõ họ tên) 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169