LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng(Mẫu số 18B-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:             /BHXH - TB

. . . . . . , ngày . . .  tháng . . . năm . . . . 

THÔNG BÁO

Về việc nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng

Kính gửi: Ông/Bà  .........................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................

......................................................................................................

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ................................ kính mời Ông/Bà đến .................

để làm thủ tục đăng ký nhận (1) .............................................................

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần từ ..... giờ đến ....... giờ;

Khi đi, đề nghị mang theo chứng minh thư và thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp để đổi thẻ bảo hiểm y tế mới.

Số điện thoại liên lạc: (2) ............................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nếu là lương hưu thì ghi lương hưu; nếu là trợ cấp BHXH hàng tháng thì ghi rõ tên loại trợ cấp;

- (2) Ghi số điện thoại của Bộ phận một cửa BHXH huyện hoặc của đại diện chi trả.

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn