Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp mai táng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu số 08A-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP.....
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .........../QĐ-BHXH

. . . . . . . ,  ngày .... tháng …. năm .….

 

TRỢ CẤP MAI TÁNG
SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp mai táng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ . . . . . . . . . . .

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số . . . . . .................... ngày . . .  tháng . . . năm . . .  của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .........................................................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà .......... ................................ chết ngày .... tháng ... năm ......,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân ông/bà ............................... .............................. số sổ BHXH  .................................................

- Mức trợ cấp mai táng: ............................................................... đồng

- Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có): ..................................... đồng

- Trợ cấp khu vực một lần(nếu có):  ............................................ đồng

Tổng số tiền trợ cấp: .................................................................... đồng

(Số tiền bằng chữ ...............................................................................................đồng)

- Người đứng tên nhận trợ cấp: ....................................................................................; là (1)............................................ của ông/bà có tên trên

- Nơi nhận trợ cấp: ................................................................................................ 

Điều 2: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH(2).................... .................................... và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- (3).....................................;
- BHXH...............................;
- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Ghi theo mối quan hệ với người chết;

- (2) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện;

- (3) Ghi tên người đứng nhận trợ cấp.

(Mẫu này sử dụng đối với trường hợp đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết nhưng còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng