Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài

Mẫu quy chế tuyển sinh di học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2013 /TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
 

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

QUY CHẾ
Tuyển sinh đi học nước ngoài

(Ban hành kèm theo Thông tư số  01 /2013 /TT-BGDĐT ngày  29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

-------------------------

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc tuyển sinh đi học nước ngoài theo các diện học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, bao gồm: Điều kiện dự tuyển, hồ sơ và cách thức xét tuyển, xử lý sau trúng tuyển.
2. Quy chế này áp dụng đối với việc tuyển sinh đi học trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh ở nước ngoài.
3. Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày     17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Mục tiêu của việc tuyển sinh đi học nước ngoài
Tuyển sinh đi học nước ngoài nhằm tuyển chọn những ứng viên có đủ điều kiện về đạo đức, học vấn và sức khỏe để cử đi học tập ở nước ngoài, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Điều 3. Các diện học bổng
1. Học bổng từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước theo các Đề án, Dự án được Chính phủ phê duyệt (sau đây gọi tắt là học bổng ngân sách Nhà nước).
2. Học bổng theo các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế (sau đây gọi tắt là học bổng Hiệp định).
3. Các học bổng khác do Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ (sau đây gọi tắt là học bổng khác).

Điều 4. Phương thức tuyển sinh
1. Đối với học bổng ngân sách Nhà nước, thực hiện theo phương thức xét tuyển.
2. Đối với học bổng Hiệp định và học bổng khác, cơ quan, tổ chức cấp học bổng quyết định phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển.

Điều 5. Đối tượng và ngành học ưu tiên
1. Đối tượng ưu tiên
a) Các đối tượng ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ hiện hành;
b) Cán bộ thuộc các cơ quan, địa phương được ưu tiên về đào tạo nhân lực theo quy định của Chính phủ;
c) Giảng viên đại học, cao đẳng và nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu;
d) Ứng viên có trình độ chuyên môn giỏi, có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học, có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu của chương trình học bổng;
đ) Các đối tượng ưu tiên khác theo quy định cụ thể của từng chương trình học bổng.
2. Ngành học ưu tiên
a) Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, môi trường, khoa học xã hội (luật pháp, hành chính công, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quản trị nhân sự, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách công,...), các ngành học đặc thù cần ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các chương trình, đề án, dự án quốc gia do Chính phủ phê duyệt;
b) Các ngành học Việt Nam chưa có khả năng đào tạo hoặc chất lượng đào tạo tại Việt Nam còn thấp, số lượng cán bộ ngành này ở Việt Nam còn ít;
c) Các ngành học cần thiết đối với việc nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu;
d) Các ngành học phía nước ngoài ưu tiên cấp học bổng cho Việt Nam.

Điều 6. Nguyên tắc đăng ký dự tuyển
1. Tại thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời triển khai nhiều chương trình học bổng, ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển một chương trình học bổng ở một nước để học một ngành học với trình độ cao hơn trình độ đã có văn bằng.
2. Ứng viên phải đăng ký ngành học tại nước ngoài theo đúng ngành học đã đạt giải thưởng quốc tế hoặc trúng tuyển đại học; ngành học đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; ngành học đăng ký phải phù hợp với nhu cầu công tác tại cơ quan, địa phương cử đi học và ngành học đã tốt nghiệp.

Điều 7. Thông báo tuyển sinh và công khai thông tin
1. Thông báo tuyển sinh được ban hành cho từng chương trình học bổng, nêu rõ số lượng học bổng, phân bổ chỉ tiêu học bổng (nếu có), nước gửi đi đào tạo, trình độ và ngành đào tạo, chế độ học bổng, đối tượng, điều kiện, hồ sơ và thời hạn dự tuyển.
2. Thông báo tuyển sinh và kết quả trúng tuyển đi học nước ngoài được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn và trang thông tin điện tử của Cục Đào tạo với nước ngoài tại địa chỉ: www.vied.vn. Thông báo tuyển sinh và kết quả trúng tuyển đăng tải trên trang thông tin điện tử có giá trị pháp lý như văn bản chính.
 

Chương II
ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN


Điều 8. Điều kiện chung
Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện dự tuyển chung sau đây:

............
Tải về máy để xem đầy đủ nội dung quy chế

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo