Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp công nhân cao su

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp công nhân cao su (Mẫu số 24M-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP.....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./PĐC

...., ngày............tháng......năm .........

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG

Loại chế độ: Trợ cấp công nhân cao su

Họ và tên:.............................................. Số hồ sơ:.............................................

Ngày tháng năm sinh:................................ Giới tính:..........................................

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc:.................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................

Hưởng trợ cấp kể từ ngày.......tháng.......năm.............................

Nơi nhận trợ cấp:..........................................................................................................

PHẦN ĐIỀU CHỈNH

(Theo quy định của chính sách từng thời kỳ)

1. Điều chỉnh theo NĐ 06/CP từ 01/01/1997             = ........................................

2. Điều chỉnh theo NĐ 175/CP từ 01/01/2000                       = ........................................

3. Điều chỉnh theo NĐ 77/CP từ 01/01/2001             = ........................................

4. Điều chỉnh theo NĐ 03/CP từ 01/2003                              = ........................................

5. Điều chỉnh theo NĐ 208/CP từ 01/10/2004                       = ........................................

6. Điều chỉnh theo NĐ 117/CP từ 01/10/2005                        = ........................................

7. Điều chỉnh theo NĐ 118/CP từ 01/10/2005                        = ........................................

8. Điều chỉnh theo NĐ 93/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006         = ........................................

9. Điều chỉnh theo NĐ 94/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006         = ........................................

10. Điều chỉnh theo NĐ 184/2007/NĐ-CP từ 01/01/2008     = ........................................

11. Điều chỉnh theo NĐ 101/2008/NĐ-CP từ 01/10/2008     = ........................................

12. Điều chỉnh theo NĐ 34/2009/NĐ-CP từ 1/5/2009           = ........................................

...

- Bù thêm (nếu có) = ...............................................................................

- Khác = ...............................................................................................

                                                                                                Cộng =................................

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn