Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp cán bộ xã hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp cán bộ xã hàng tháng (Mẫu số 24C-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP.....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./PĐC

...., ngày............tháng......năm .........

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG

Loại chế độ: Trợ cấp cán bộ xã

Họ và tên:...................................................... Số hồ sơ:......................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................. Giới tính:.....................................................

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc:...................................................

Đơn vị công tác trước khi hưởng trợ cấp:............................................................................

Thời gian đóng BHXH để tính trợ cấp:...............................................................................

Tỷ lệ hưởng trợ cấp :...........................................................................................................

Mức tiền làm căn cứ tính trợ cấp:.......................................................................................

Mức trợ cấp hàng tháng:       - Trợ cấp chính:....................................................................

                                              - Bù thêm (nếu có)................................................................

                                                                                              Cộng = .................................

Hưởng trợ cấp kể từ ngày......tháng.... năm.............

Nơi nhận trợ cấp :...............................................................................................................

PHẦN ĐIỀU CHỈNH

(Theo quy định của chính sách từng thời kỳ)

1. Điều chỉnh theo NĐ 175/CP từ 01/01/2000                       = ........................................

2. Điều chỉnh theo NĐ 77/CP từ 01/01/2001             = ........................................

3. Điều chỉnh theo NĐ 03/CP từ 01/2003                              = ........................................

4. Điều chỉnh theo NĐ 208/CP từ 01/10/2004                       = ........................................

5. Điều chỉnh theo NĐ 117/CP từ 01/10/2005                        = ........................................

6. Điều chỉnh theo NĐ 118/CP từ 01/10/2005                        = ........................................

7. Điều chỉnh theo NĐ 93/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006         = ........................................

8. Điều chỉnh theo NĐ 94/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006         = ........................................

9. Điều chỉnh theo NĐ 184/2007/NĐ-CP từ 01/01/2008       = ........................................

10. Điều chỉnh theo NĐ 101/2008/NĐ-CP từ 01/10/2008     = ........................................

11. Điều chỉnh theo NĐ 34/2009/NĐ-CP từ 1/5/2009           = ........................................

...

- Bù thêm = ............................................................................................................

- Phụ cấp khu vực = ...............................................................................................

                                                                                                Cộng =................................

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169