Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động (Mẫu số 9)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động (Mẫu số 9) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:            /LĐTBXH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động.

......., ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức)

            Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại văn bản số     ngày   tháng    năm      của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .…….. thông báo người lao động nước ngoài sau đây không được cấp/cấp lại giấy phép lao động:

1. Họ và tên: ………………………………………….2. Nam (Nữ):……………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………...

4. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………

5. Hộ chiếu số: ………………….................6. Ngày cấp:………………………………………

7. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………

8. Làm việc tại (tên doanh nghip/t chc): …………………………………………………..

9. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………..

10. Vị trí công việc:…………………………………………………………………………………

11. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số:…….ngày….tháng……năm……

12. Thời hạn dự kiến làm việc từ ngày …..tháng …… năm….. đến ngày ……. tháng ….. năm…

13. Lý do không cấp/cấp lại giấy phép lao động: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ….. thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.

 

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo