LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu hợp đồng liên kết đào tạo

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng liên kết đào tạo theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Số: «SHĐ»/HĐLK02/TCKT/(Năm) Khóa: «KHÓA_»- Căn cứ Luật dân sự của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

- Căn cứ Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 07 năm 2008 về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trường ĐH .................... và chức năng, nhiệm vụ của «ĐVLK» trong lĩnh vực đào tạo hệ ĐH vừa học vừa làm do Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT qui định;

Hôm nay, ngày    tháng    năm    , tại Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM, hai bên chúng tôi gồm:

Bên A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC .........................................................................

Do Bà : PGS.TS. .................................. – Chức vụ: ......................., làm đại diện

Địa chỉ : ............................Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tài khoản : .........................................................................................................

Tại : Ngân hàng ......................... – Phòng Giao dịch ........................., Tp.HCM

Điện thoại : (08) ........................... Fax: (08).......................................................

Bên B: «ĐVLK»

Do Ông :                                                    – Chức vụ: Hiệu trưởng (Giám đốc), làm đại diện

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Hai bên cùng thỏa thuận, thống nhất ký hợp đồng liên kết đào tạo theo các điều khoản như sau:

I. KHÓA ĐÀO TẠO:

1. Tên khóa học: «KHÓA_» - Khóa học: 2011 -
2. Chuyên ngành đào tạo: «NGÀNH»
3. Thời gian đào tạo: «SN» năm
4. Địa điểm học: «ĐC»

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA HAI BÊN:

1. Đối với Bên A:
- Tổ chức, quản lý quá trình dạy và học đúng theo chương trình khung của hệ ĐH vừa học vừa làm do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.
- Cung cấp các tài liệu, sách các môn học dưới hình thức nhượng bán cho sinh viên có nhu cầu theo khả năng của các Khoa, Ban, Bộ môn giảng dạy.
- Kết thúc từng giai đoạn đào tạo theo khối lượng kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, tiến hành cho thôi học, tạm ngưng học và học tiếp, tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho những sinh viên hội đủ điều kiện theo qui chế.

2. Đối với Bên B:
Theo sự ủy quyền của Bên A, Bên B phối hợp với Bên A thực hiện các nội dung sau:
- Thu tiền học phí của sinh viên theo từng học kỳ.
- Bố trí lớp học có đủ bàn ghế , âm thanh, ánh sáng, các phương tiện giảng dạy…
- Quản lý giờ học của sinh viên, phối hợp với giảng viên trong việc theo dõi thời gian thực học của sinh viên và thực hiện kế hoạch giảng dạy đúng theo lịch của P. Quản lý Đào tạo Tại chức thông báo.
- Cử những giáo viên, cán bộ có trình độ từ Cao đẳng trở lên, có tinh thần trách nhiệm để phối hợp với P. Quản lý Đào tạo Tại chức tham gia coi thi hết môn. Sau khi thi xong, niêm phong bài thi và chuyển kịp thời về P.Quản lý Đào tạo Tại chức bằng đường chuyển phát nhanh hoặc bằng xe ô tô của đơn vị.
- Bố trí phòng nghỉ, tổ chức đưa đón giảng viên theo kế hoạch đã thỏa thuận, thực hiện đầy đủ các quyền lợi của giảng viên (chế độ ăn, nghỉ, phương tiện đưa đón…)

III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
1. Giá trị hợp đồng của mỗi kỳ thanh toán:
a. Tổng số sinh viên đăng ký nhập học: «SSV» SV (danh sách do bên A - P. Quản lý Đào tạo Tại chức cung cấp cho Bên B được cập nhật theo từng học kỳ)
b. Mức nộp theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH ............. Tp.HCM theo từng năm học.
c. Giá trị hợp đồng (100%): c = a x b

2. Phương thức thanh toán:
- Bên B sử dụng biên lai thu tiền do Bên A cung cấp và sau đó quyết toán phần thu thực tế dựa trên biên lai đã sử dụng.
- Học phí được thu theo từng học kỳ. Bên B thực hiện nộp học phí cho Bên A như sau: học kỳ đầu của năm (từ 01/01 đến 30/06) chuyển trước ngày 10/07 trong năm; học kỳ cuối của năm (từ 01/07 đến 31/12) chuyển trước ngày 10/01 năm sau. Trường hợp các khoản thu học phí được thực hiện sau thời hạn nộp tiền sẽ được thu theo mức giá mới (nếu có) của kỳ thanh toán tiếp theo.
- Cách thức thanh toán như sau:
+ Bên B thanh toán cho Bên A «KT» % giá trị hợp đồng trước thời hạn thanh toán của từng kỳ bằng hình thức chuyển khoản theo địa chỉ sau:
Trường Đại học ..........................................
Số tài khoản: ................................................
Tại: Ngân hàng .......................... – Chi nhánh ............ – Phòng ........– Tp.HCM
+ Bên B thanh toán cho Bên A «ĐP» % giá trị hợp đồng còn lại của từng học kỳ khi hai bên lập biên bản thanh toán.
+ Bên A thanh toán cho Bên B «ĐP» % giá trị hợp đồng dùng để chi cơ sở vật chất, chi phí điện nước, chi phí đưa đón ăn ở cho giáo viên, cán bộ quản lý của Trường ĐHKT TP.HCM đến giảng dạy và công tác, tiền mua sắm, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập,… khi hai bên lập biên bản thanh toán.
     

IV. THEO DÕI VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG:
- Hợp đồng có giá trị trong suốt khóa học và sẽ thanh lý khi khóa học kết thúc.
- Cuối mỗi học kỳ, Bên A và Bên B lập biên bản thanh toán học phí thực hiện hợp đồng của học kỳ đó.

V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa thống nhất, cần bổ sung thay đổi, hai bên có trách nhiệm cùng nhau bàn bạc và giải quyết.
- Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

     ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                               ĐẠI DIỆN BÊN A
           CHỨC VỤ                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG
    (THỦ TRƯỞNG ĐV KÝ)                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Hotline: 1900 6169