LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nội dung giấy ủy quyền gồm thông tin của người được hưởng chế độ BHXH, người lĩnh thay chế độ BHXH và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------
GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

1. Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH):
- Họ và tên: .................................................. Năm sinh: ...........................................................
- Nơi cư trú: ...............................................................................................................................
..................................... Số điện thoại .......................................................................................
- Số sổ BHXH/mã định danh:.............................Loại chế độ BHXH đang hưởng:...........................
- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH:.....................................................................................................
Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) ....................................................nêu tại mục 2 dưới đây lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH.
2. Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH):
- Họ và tên: ................................................................................................................................
- Số CMND: ...............................................................................................................................
- Nơi cư trú ........................................ Số điện thoại ..................................................................
- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ……......................
- Nơi lĩnh: .....................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Ngày ... tháng ... năm ...
Xác nhận của chính quyền địa phương;
hoặc Giám đốc trại giam; hoặc Đại sứ quán
Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam
hoặc Chính quyền địa phương ở nước
nơi người hưởng đang cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

  • Người lĩnh thay khi đến nhận tiền phải xuất trình Giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh;

  • Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt của phòng công chứng để cơ quan BHXH biết, giải quyết.

  • Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền có hiệu lực là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

 

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết nổi bật
Đăng ký tư vấn